تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ - ۰۸:۱۴ کد مطلب 100218

یادداشت دکتر عبدالرضا داوری در میدان 72

“اصولگرایی” مرد؛ زنده باد “اصول گرایی”!

هرچندکه “اصولگرایی”، بعنوان تابلوی یک جریان سیاسی جوانمرگ شد و بر زمین افتاد و به موزه تاریخ پیوست، اما نیاز به “اصول گرایی” و مقابله با جریان “بی اصول” و “غیرانقلابی” درون نظام چنان حیاتی است که در عین باور به اینکه “اصولگرایی” مرد، باید در جامعه خط شعار “زنده باد اصول گرایی” را همه گیر ساخت.

میدان ۷۲، عبدالرضا داوری-

?”اصولگرایی” چگونه زاده شد؟

با انتخاب جناب خاتمی در دوم خرداد ۷۶، به تدریج هسته های تجدیدنظرطلبی در گفتمان جریان پیروز انتخابات ظاهر شد و کلید واژه “اصلاحات” که مطلقا در گفتارهای انتخاباتی رییس دولت هفتم جایی نداشت، از اواخر سال ۷۷، بعنوان دال مرکزی گفتمان دوم خرداد پذیرفته شد.

در همه دوران هشت ساله دولت هفتم و هشتم، دو روایت از “اصلاحات” با یکدیگر در رقابت بودند:

روایت نخست که “خط مشی جمهوری خواهی” می خوانمش، تغییر بنیادین ساختار سیاسی حاکم و حذف نهاد مرکزی قدرت (ولایت فقیه) را از الزامات توسعه ایران میدانست، و با تئوری هایی نظیر “خروج از حاکمیت” و جزواتی نظیر “مانیفست جمهوری خواهی” در مسیر “مشروعیت زدایی” از نظام جمهوری اسلامی در ایران حرکت میکرد.

روایت دوم که “خط مشی مشروطه خواهی” می خوانمش، ضمت پایبندی به حفظ “ساختار حقوقی” حاکم، محدود کردن نهاد مرکزی قدرت( نهاد ولایت فقیه) و یا به عبارت دیگر واتیکانیزاسیون این نهاد را از الزامات توسعه ایران میدانست، و با تئوری هایی نظیر “فشار از پایین؛ چانه زنی در بالا” در مسیر “تحدید” نهاد مرکزی قدرت و “واتیکانیزاسیون” نهاد ولایت فقیه در ساختار “حقیقی” نظام جمهوری اسلامی در ایران حرکت میکرد.

در واقع اصلاح طلبانی که به “خط مشی جمهوری خواهی” پایبند بودند به مقابله با “ساختار حقوقی” جمهوری اسلامی می پرداختند و اصلاح طلبانی که به “خط مشی مشروطه خواهی” پایبند بودند به تنظیم مناسبات “ساختار حقیقی” جمهوری اسلامی برای تحدید و مشروط سازی نهاد ولایت فقیه در عین حفظ “ساختار حقوقی” حاکم پایبند بودند.

 

در چنین فضایی و در حدود سال ۷۹ کلید واژه “اصولگرایی” با هدف انسجام بخشی به نیروهای وفادار به انقلاب در واکنش به نفوذ گفتمان “جمهوری خواهی” که در رسانه هایشان “اصلاح طلبان تندرو” مینامیدندشان، زائیده شد.

در این فرایند “واکنشی”، “اصولگرایی” تابلوی بخشی از نیروهای سیاسی کشور شد که مبانی اسلام، انقلاب، خط امام و نیز مواضع رهبر انقلاب را مورد تعرض، دست اندازی و داربست شکنی از سوی “اصلاح طلبان جمهوری خواه” می دیدند و در عین حال تلاش می کردند تا با “تندرو نامیدن” این گروه از اصلاح طلبان، فشل سازی و رشد تضادهای درون گفتمانی “اصلاحات” را دنبال کنند، لذا در این دوران رویکردهای حاکم بر “اصولگرایی” عمدتا از جنس رویکردهای “امنیتی-قضایی” برای مهار “اصلاح طلبان جمهوری خواه” بود.

تشدید تضاد دو خط مشی “جمهوری خواهی-مشروطه خواهی” طی سالهای ۷۸ تا ۸۱ از یک سو و نیز بازآرایی نیروهای نزدیک به “اصولگرایی” در قالب جریان آبادگران با محوریت محمود احمدی نژاد و الصاق کلید واژه “مردم مداری” به مولفه های چهارگانه اصولگرایی(اسلام، انقلاب، امام و رهبری) موجب شد تا “جریان اصولگرایی” در فرصتی تاریخی و برای نخستین بار، اصلاح طلبان را سرصندوقهای انتخابات دومین دوره شوراهای شهر شکست دهد و با در اختیار گرفتن نهاد مدیریت شهر تهران، فرصتی بی سابقه را برای خدمت به جامعه و غلبه رویکرد “اجتماعی” بر رویکرد “امنیتی” در جریان اصولگرایی را به دست آورد.

در واقع مجموعه رویکرد و عملکرد محمود احمدی نژاد پس از سال ۸۲، موجب ورود المان “مردم” به گفتمان اصولگرایی و تضعیف “رویکردهای امنیتی” در قبال تقویت “رویکردهای اجتماعی” در گفتمان اصولگرایی شد.

هرچه طی دوران هشت ساله ۸۲تا ۹۰، جریان اصولگرایی بالنده تر میشد و در همه انتخاباتها مورد اقبال عمومی قرار داشت، جریان اصلاحات در باتلاق تضادهای درونی دو خط مشی “جمهوری خواهی-مشروطه خواهی” فرومیرفت تا آنجاکه در وقایع انتخابات دهم ریاست جمهوری تا تحولات منتهی به راهپیمایی ۹ دی ۸۸، خط مشی جمهوری خواهی در میان اصلاح طلبان مضمحل شد و این تضاد ده ساله به نفع خط مشی مشروطه خواهی در میان اصلاح طلبان پایان یافت و اتحاد “هاشمی-خاتمی” حرکت اصلاح طلبان را طی حرکت در خط مشی “مشروطه خواهی” مدیریت نمود.

 

?”اصولگرایی” چگونه مرد؟

ضربه ۹ دی ۸۸ بر “اصلاح طلبان جمهوری خواه”، موجب رفع تضادهای درونی اصلاح طلبان، طی گزینش “خط مشی مشروطه خواهی” بعنوان خط مشی غالب “اصلاح طلبی” در ایران شد و زمینه تولید تصویر و ترکیبی دگرگون و متفاوت از “اصلاح طلبی متعارف دهه ۷۰” بعد از هم جبهه شدن علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی، محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی را ارائه کرد.

در عین حال ضربه خوردن “اصلاح طلبان جمهوری خواه” طی تحولات پس از ۹ دی ۸۸، موجب شد تا “جریان اصولگرایی” به این جمع بندی برسد که بدون نیاز به “رویکرد اجتماعی” و صرفا با رویکرد”امنیت محور”، از طریق اتکا به نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی توان اداره کشور را خواهد داشت و با همین تحلیل از نیمه نخست سال ۸۹، طرح “عبور از احمدی نژاد” کلید خورد.

فارغ از اینکه اسناد موجود حکایت از آن دارند که تله “عبور از احمدی نژاد” و کلید واژه “انحراف” بعنوان دال مرکزی گفتمان “نه احمدی نژاد”، در پستوهای “مصلحت شناسان اکبر” تولید شده بودند، اما “جریان اصولگرایی” بدون تشخیص “مساله اصلی” و در عین حال غفلت از ظرفیتهای بیرونی و درونی اصلاح طلبان مشروطه خواه، در تله مرزبندی با احمدی نژاد گرفتار شده و به مصداق یکی بر سر شاخ و بن میبرید، همه ظرفیتهای اجتماعی شان را در دعوای فرعی “انحراف” دود کردند و به هوا دادند تا روند شکستهای زنجیره ای شان از خرداد ۹۲ و در اولین ایستگاه “منهای احمدی نژاد” رقم خورد.

اما این، همه ماجرا نبود. مذاکرات هسته ای و خروجی آن [برجام] چنان ضربه ای بر جریان اصولگرایی وارد کرد که جز فروپاشی و واگرایی در این “جریان از نفس افتاده”، جلوه ای نداشت و سراخر با قرار گرفتن چهره های شاخص “جریان اصولگرایی” در فهرست “میانه روها” و نیز حذف چهره های انقلابی “جریان اصولگرایی” از فهرست اصلی این جریان، چنان ریزشی درون این جریان صورتبندی شد که با قاطعیت میتوان از فقدان علائم حیاتی و جوانمرگ شدن “جریان اصولگرایی” در سن ۱۶ سالگی سخن گفت!

 

زنده باد “اصول گرایی”

از ۹ دی ۸۸ تا ۲۱ مهر ۹۴ [تصویب برجام در مجلس] دو هزار و صد و دوازده روز فاصله است. در این فاصله ۲۱۱۲ روزه، چنان تحولات سریعی در سپهر سیاسی ایران رقم خورد که در این دوران موسوم به “عصر پسابرجام” دیگر نمیتوان سیاست ورزی در ایران را حول مفاهیم “اصلاح طلبی” و “اصولگرایی” تبیین کرد.

مساله اصلی در عصر پسابرجام که موجب مرزبندی و دوگانه جدید در سپهر سیاسی ایران خواهد شد، مفهوم “انقلاب” است. بر این مبنا دوگانه و دوقطبی اصیل در عصر پسابرجام، دوقطبی “انقلابی-غیرانقلابی” است و در این صحنه جدید، بازخوانی و تبیین “اصول انقلاب” و همگرایی میان باورمندان به این “اصول” از یک سو و سنجش اقدامات حاکمان با محک “اصول” از سوی دیگر، حتما عمل صالح دوران ما خواهد بود که به “قیام ناس” در راه خدا و مستضعفین منجر خواهد شد.

بنابراین هرچندکه “اصولگرایی”، بعنوان تابلوی یک جریان سیاسی جوانمرگ شد و بر زمین افتاد و به موزه تاریخ پیوست، اما نیاز به “اصول گرایی” و مقابله با جریان “بی اصول” و “غیرانقلابی” درون نظام چنان حیاتی است که در عین باور به اینکه “اصولگرایی” مرد، باید در جامعه خط شعار “زنده باد اصول گرایی” را همه گیر ساخت.

  1. ناشناس :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    پاراگراف آخر خطا است.
    اصولی وجود ندارد که به آن پرایش پید ا کنند الا گرفتن موافقتنامه های اصولی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: