تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ - ۱۱:۲۰ کد مطلب 105862

خُزَ عبلات ادارى

خُزَ عبلات ادارى، براى کار تجارى

نوشتى و ننوشتم، دویدى و ندویدم

هزار نکته چون یخ، هزار بَه بَه و بَخ بَخ

پراندى و نپراندم، شنیدى و نشنیدم

از زبان استاد زنده یاد «مهرداد اوستا» به شاعرى دیگر!

گذشتى و نگذشتم، رَمیدى و نَرَمیدم

نهفتى و ننهفتم، چمیدى و نَچَمیدم

تو تا مدارج عالى، به اوج قدرت مالى

پریدى و نپریدم، رسیدى و نرسیدم

مدیح مردم نادان، سرودى و نسرودم

به نعره، چاک گریبان، دریدى و ندریدم

حواله‏ هاى «تویوتا» زمین و خانه و ویلا

گرفتى و نگرفتم، خریدى و نخریدم

به پیشگاه رئیسان، خمیدى و نخمیدم

کنار بادیه لیسان، لمیدى و نلمیدم

کنار دلبر مهر و، شَرا… شَ-… شربت لیمو

نشستى و ننشستم، چشیدى و نچشیدم

ز دوستان قدیمى، ز همدلان صمیمى

گسستى و نگسستم، بُریدى و نبریدم

خُزَ عبلات ادارى، براى کار تجارى

نوشتى و ننوشتم، دویدى و ندویدم

هزار نکته چون یخ، هزار بَه بَه و بَخ بَخ

پراندى و نپراندم، شنیدى و نشنیدم

تو بر زُغال فلانى، دَمیدى و نَدَمیدم

از آن که افتد و دانى، کشیدى و نکشیدم!

ابوالفضل زرویی نصر آبادی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: