تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ - ۱۲:۲۴ کد مطلب 105911

ده نمکی : این بار به محتوا فکر نکردم

حرف من خیلی حرف مهم تری بود و نمی خواستم اســیر حواشــی شــود. دلــم می خواســت همه دربــاره اش تأمل کنند و به فکــر بیفتند که ممکن اســت ایــن سرنوشــت در انتظــار ما هم باشــد.

دوست نداشــتم مردمی که به تماشــای این فیلم می نشــینند و حرفی به این مهمی را می شــنوند، آن را بــه حیطــه دعواهــای جناحی بکشــانند. نمی خواســتم اشــاره ای به هیچ شــهری داشته باشم. نمی خواستم اشــاره ای به هیچ دولتی داشته باشم

 به گزارش میدان ۷۲  مسعود ده‌نمکی درباره فیلم رسوایی ۲ در گفت‌و گو با روزنامه سینما ، حرفهای جالبی زده است که در ادامه می خوانیم

این بار به محتوا فکر نکردم

مسعود ده نمکی سال گذشته با فیلم سینمایی «رسوایی ۲» در سی‌و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت، این فیلم، روایت اتفاقات مربوط به مردمانیک شهر است. شهری که روحانی عارفی واردش می شود و می کوشد مردم را از وضعیت بحرانی و ناهنجاری اخاقی دامنگیرشان باخبر سازد.  ده نمکی خود بر این باور است که در این فیلم عاوه بر آن که به محتوا و مضمون توجه داشته، ساختار را هم به صورت ویژه موردتوجه قرار داده و در این فیلم تجربه ای تازه را پشت سر گذاشته است؛ هم در مضمون و هم در ساختار و هم چنین فیلم را کاری نزدیک به دنیای ذهنی خود می داند. فیلم در جشنواره چندان مورد استقبال تماشــاگران و منتقدان قرار نگرفت و داوران هم اعتنای چندانی به آن نکردند. با این حال ده نمکی به این مسایل کاری ندارد و بیش از این ها به خود مطمئن اســت. در همان زمان جشنواره وعده موفقیت فیلم در اکران عمومی را داده بود و حاا باید منتظر ماند و دید که در اکران به فروشی که مدنظرش بوده خواهد رسید یا نه. آنچه پیش روی شماست گزیده ای است از آرای ده نمکی درباره تازه ترین فیلمش.

در حال و هوایی متفاوت

من تغییر را قبل از «رســوایی ۱» آغاز کردم. شیب تغییر به نظر مــن باید مایم باشــد. از همان فیلم بود که آدم های محدودتری را وارد داســتان کردم و قصــه هم ملودرام بــود و طنز مختصــری در آن گنجانده شــده بود. بخشــی از دریافت آن طنز هم

شــاید به خاطر تصوری بود که تماشــاگر از بازیگر کمدی داشــت و ایــن موقعیت را برایــش ایجاد می کرد.

حرف من خیلی حرف مهم تری بود و نمی خواستم اســیر حواشــی شــود. دلــم می خواســت همه دربــاره اش تأمل کنند و به فکــر بیفتند که ممکن اســت ایــن سرنوشــت در انتظــار ما هم باشــد.

دوست نداشــتم مردمی که به تماشــای این فیلم می نشــینند و حرفی به این مهمی را می شــنوند، آن را بــه حیطــه دعواهــای جناحی بکشــانند. نمی خواســتم اشــاره ای به هیچ شــهری داشته باشم. نمی خواستم اشــاره ای به هیچ دولتی داشته باشم.

تمثیلی از یک جامعه

 عکس امام(ره) و مقام معظم رهبری را هم در فیلم می بینید. در فرضی بودنش حرفی نیســت، اما این شهر فرضی در ایران واقع شده و قوانین و مناسبات مربوط به کشــور ما بر آن حکم فرماست. شهرهای ایران برای برخی از ژانرها مناســب نیستند و جواب  برای ژانر وحشت و ژانر علمی-تخیلی نمی دهند. مثل این ژانرها را مناسب نیستند؛ یعنی اتفاقات مربوط به شما فرض کن در شهرهای امروز ایران باور نمی کنی فیلمی بسازی که یک سفینه در شهری فرود بیاید و بعد دوباره به فضا برود. شما این را در فضای شهری همین دنیای آینده را ایران باور نمی کنی. یا مثــال در نظر بگیرید. هر بار هم که به این حوزه ها نزدیک شده ایم، مردم استقبال نکرده اند و خود فیلم ها هم رفته اند به سمت فیلم های مستند و خبری.

یک بخشــی از ایــن قضیه هــم برمی گــردد به حاشــیه هایی که بــرای «رســوایی ۱» پیش آمد. بالاخره بخشی از روحانیت نســبت به فیلم موضع منفی گرفتند و البته بخشــی هم موضعی نداشتند.من تصمیم گرفتم که شخصیت اصلی لباس رسمی روحانیت را بر تن نداشــته باشــد، اما حرف هایی از همان جنس بزند.

من ۱۲سال پیش مستند «فقر و فحشا» را ساختم. همین رویدادها را کنار هم قــرار بدهید، پازل این ماجرا تکمیل خواهد شــد. من وقتی «فقر و فحشا»را ساختم، ایده اخراجی ها را آماده داشتم. در همان زمان با آقای شــجاع نوری و کمال تبریزی صحبتی داشــتم درباره این کــه می خواهم فیلم بســازم    و  جلســه ای هم گذاشــتیم و هر دو آمدند سر تدوین فیلم «فقر و فحشــا». همان موقع به آن ها گفتم که می خواهم فیلمی بســازم درباره زلزله تهران، یعنی فیلمی که در آن قرار است برای تهران اتفاق هولناکی بیفتد. یادم هســت که آن موقع با نگاهی شبیه نگاه عاقل اندر ســفیه به من نگریســتند و لبخندی هم زدند که این نیامده می خواهد فیلم بیگ پروداکشن  حال بعد از گذر و پر از جلوه های ویژه بســازد! اتفاقااین سال ها آقای شــجاع نوری خودش عضو هیئت انتخابی بوده که فیلم این زلزله را برای جشــنواره انتخاب کرده است.

آن زمان که من «فقر و فحشــا» را ساختم، به نوعی مثل پترس فداکار بودم که انگشتش را کرده در رخنه سد و می خواهد مانع بروز فاجعه بشود. آن زمان که چنان برخوردهایی با فیلم ام شد، امروز را پیش بینی می کردم. فکر می کردم که سیلی در قالب آسیب های در راه خواهد بود. من شنیده ام دو ماه پیش اجتماعی مستندی ساخته شده و ۱۵۰نفر از مسئولین کشور نشســته اند جایی و آن را تماشا کرده اند. مستندی بوده شــبیه «فقر و فحشا» و شنیده ام که مسئولین دارد در آن لحظه گریــه کرده اند و گفته انــد واقعاکشور ما چنین اتفاقاتی می افتد؟ مدعی شده بودند که کاش این حرف ها را ۱۰سال پیش کسی می زد.

مــن آن موقع ایــن حرف ها را زدم، امــا نتیجه اش این شــد که فقــط از پله های دادگاه بــاا و پایین می رفتم.

من هشدار می دهم

من دارم هشــدار می دهم. منظور مــن از زلزله در فیلم شــاید زلزله طبیعی نباشــد. این زلزله همان آسیب های اجتماعی و فروپاشــی اخاقیات است که دارد شــهر را بــه نابودی می کشــاند. من دارم شبهات خودم را در فیلم مطرح می کنم. آن جا مردم می گویند مگر ممکن اســت خداوند شهری با این همــه گنبد و بارگاه را ویران کنــد؟ حتی بحث روز چهارشــنبه هم که در فیلم مطرح می شود، ریشه روایی دارد. چــون عموم غضب های الهی برای اقوام روز چهارشنبه اتفاق افتاده است. تمام این به ازای تاریخی دارند و من تمام رخدادهای اتفاق ها ما فیلم را بر اســاس تعابیر دینی چیده ام. پاسخ به این شبهات و بحث نزول عذاب یک نقد اجتماعی تند را سازد. شاید در «رســوایی ۱» نگاه حاج یوسف م ی گاهی بود منجــی وار به تک تک آدم ها؛ اما این جا او دارد کل اجتماع را پوشش می دهد.

مخاطب شناسی

دلیل دارد. این برمی گردد به مخاطب شناســی. من می خواهم موضــوع مهمی را مطرح کنــم و برای جلب توجــه مردم از شــخصیت فیلمی اســتفاده می کنــم که مردم بــا آن ارتباط برقــرار کرده اند و نســبت به حرف هایی کــه می زنــد، گارد ندارند.

عارف را تافته جدابافته ای از خودشــان نمی بینند کــه دارد آمرانه جامعــه را به نقد می کشــد. او را  آبروی خــودش را بابت کســی می بینند که قبــا مســایلی دیگر، بابت چند آدم بدنــام خرج کرده و حالا دارد از سر دلسوزی توصیه‌های دیگری هم می‌کند.

من دارم برای مخاطب ایرانی فیلم می‌‌سازم مخاطب هایی که همه شــان رســوایی را دیده اند. فقط در پخــش ویدئویی، میلیون ها نســخه از این فیلم تکثیر شده. هر چند که تلویزیون ما پخش اش نمی کند؛ اما مردم فیلم را دیده اند و با این شخصیت ارتباط برقــرار کرده انــد. اطمینانی کــه مردم به شــخصیت اول فیلم دارند، برای مــن خیلی مهم است. حاا وجود دو کاراکتر دیگر مثل آقای شریف به این معناســت که من دارم حرفــی به این تلخی می زنم و باید رگه ای طنز داشــته باشم تا این تلخی را تعدیل کند.

اهمیت ساختار

محتوا فکر نکردم؛ یعنی فرم من در این فیلم، فقط به برای آن صحنه هــای زلزله و اتفاق هایی که در فیلم می افتد، دستاورد تازه ای برای سینمای ایران است.

پیش تولید این کار دو سال طول کشید؛ اما تولیدش تنها یک ماه طول کشــید. دلیلــش این بود که طی آن دو ســال درباره جزئیات اتفاق ها، استوری بورد و جلوه های ویژه فکر کــردم. حتی جلوه های میدانی فیلم را خودم طراحی کردم.

با تجربه ای این اتفاق ها خیلی سخت بود. مخصوصا که از گذشــته داشــتم و حوادث ناگواری که برای عوامــل رخ داد، ترجیح دادم خودم کارها را بر عهده بگیرم. خلق آن لحظات واقعا کار سختی بود. مرحله فیلم‌برداری آن هم به اندازه کل فیلم طول کشــید.

در مرحلــه پس از تولید هم یــک تیم ۴۰نفره روی جلوه های ویژه  کامپیوتــری فیلم کار کردند؛ یعنی به اندازه کل عوامل یک فیلــم، تیم جلوه های ویژه داشتیم که هماهنگ کردن شان با هم خیلی سخت بود.

 در ایران تا حرف از این پیش می آمد که می خواهیم در فــان ســکانس از زلزلــه اســتفاده بکنیم، نه بانک هــا و نه ســاختمان های اداری مهــم زیر بار همــکاری نمی رفتند. هنوز هم نگران هســتم. اگر زمانی با آدم ها، اقوام و لهجه ها مشــکل داشــتیم، اما حالا ســر ســاختمان ها هم حساســیت وجود دارد. ما یک جا داشــتیم مذاکــره می کردیم و قرار ســاختمانی را تخریب کنیم، اما مســئول

بود مثلآن ســاختمان می گفت نه، ما این جــا را ضدزلزله ســاخته ایم و هیچ اتفاقی برایــش نمی افتد. اگر در فیلم ببینیم این ســاختمان خراب می شود، اعتبار ساختمان زیر ســؤال می رود. در دنیا فیلم تخیلی می سازند و کل عمارت های شان را نابود می کنند و به کسی هم برنمی خورد. یک بحث اصلی ما لوکیشن بود.

بازی متفاوت عبدی و قریشی

شــرط من با آقای عبدی این است که حتی در نوع ادا کردن کلمات باید متفاوت باشد. این نقش را هر بازیگری نمی تواند ایفــا کند. عبدی خیلی هنرمند اســت که در هر قالبی که می خواهی، می تواند فرو حال همکاری متقابلی بین ما شکل گرفت.برود. به هرسحر قریشی  هم نســبت به بازی های دیگرش در ســایر فیلم ها، بازی پخته تری ارائه داده است. البته جنجال خبری در فیلم کارکرد دارد. تأثیر مهمی در روند فیلم دارد.

پیش بینی

من قبل از این که فیلم را به جشــنواره بدهم، برای دانشــجویان، نســل جوان و طیف هــای مختلف  همه شــان اجتماعــی آن را نمایــش دادم. واقعــادر ســکانس آخر.

تحت تأثیر قرار گرفتند. خصوصا ســکانس آخر برای مــن از همه چیــز مهم تر بود. اگر آن ســکانس به شــکل مطلوب من درنمی آمد،  شاید اصلاً فیلم را ارائه نمی دادم. البته انگیزه داشتم توانایی‌های بچه‌های فنی ایران را هم اثبات کنم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: