تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ - ۱۴:۳۴ کد مطلب 107609

عکس/ خوزستان پس از سیل

از سمت راست به چپ ۱- قرار دادن سیل بند در کنار حوضچه پرورش ماهی پس از سیل در منطقه مزرعه شبلی ۳ بخش شاوور شوش ۲- فهیمه الهایی ساکن مزرعه شبلی ۳ منطقه شاووراز توابع شوش تمام ۱۴۰۰ ماهی در حوضچه پرورش ماهی و نیم هکتارگندمشان را از دست داده است ۳- حوضچه پرورش […]

 از سمت راست به چپ 1- قرار دادن سیل بند در کنار حوضچه پرورش ماهی پس از سیل در منطقه مزرعه شبلی 3 بخش شاوور شوش 2- فهیمه الهایی ساکن مزرعه شبلی 3 منطقه شاووراز توابع شوش تمام 1400 ماهی در حوضچه پرورش ماهی و نیم هکتارگندمشان را از دست داده است 3- حوضچه پرورش ماهی مزرعه شبلی 3 در منطقه شاوور از توابع شوش.

از سمت راست به چپ ۱- قرار دادن سیل بند در کنار حوضچه پرورش ماهی پس از سیل در منطقه مزرعه شبلی ۳ بخش شاوور شوش ۲- فهیمه الهایی ساکن مزرعه شبلی ۳ منطقه شاووراز توابع شوش تمام ۱۴۰۰ ماهی در حوضچه پرورش ماهی و نیم هکتارگندمشان را از دست داده است ۳- حوضچه پرورش ماهی مزرعه شبلی ۳ در منطقه شاوور از توابع شوش.

 از سمت راست به چپ 1-مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش 2- مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش 3- افشار منصور زاده- روستای بت نور منطقه شاوور از توابع شوش تمام 15 هکتار گندمش را از دست داده است.

از سمت راست به چپ ۱-مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش ۲- مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش ۳- افشار منصور زاده- روستای بت نور منطقه شاوور از توابع شوش تمام ۱۵ هکتار گندمش را از دست داده است.

 از سمت راست به چپ 1- دیواری ترک خورده در روستای عیله یک درمنطقه شعبیه شوشتر.2- جمعه فرج الله چعب در روستای عیله یک در منطقه شعبیه شوشتر تمام 15 هکتار مشترک گندم میان او و برادارنش از بین رفته است.3- یکی از معدود مزارع سالم گندم در حوالی روستای دحول در شعبیه شوشتر که از گزند سیل در امان بوده است.

از سمت راست به چپ ۱- دیواری ترک خورده در روستای عیله یک درمنطقه شعبیه شوشتر.۲- جمعه فرج الله چعب در روستای عیله یک در منطقه شعبیه شوشتر تمام ۱۵ هکتار مشترک گندم میان او و برادارنش از بین رفته است.۳- یکی از معدود مزارع سالم گندم در حوالی روستای دحول در شعبیه شوشتر که از گزند سیل در امان بوده است.

 از سمت راست به چپ 1-ماهی بدون سر در نزدیکی سد تنظیمی در مرکز تفریحی علی کله دزفول.2- یکی از اهالی روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش که خانه اش بسیار آسیب دیده است. 3- مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است

از سمت راست به چپ ۱-ماهی بدون سر در نزدیکی سد تنظیمی در مرکز تفریحی علی کله دزفول.۲- یکی از اهالی روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش که خانه اش بسیار آسیب دیده است. ۳- مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است

از سمت راست به چپ 1- یکی از منازل آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر، اغلب و سایل برقی از کار افتاده اند. 2- عاصی سعدی کثیراز روستای عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول 8 هکتار گندم و 2 گاوش از بین رفته است .3 - دیوار ترک خورده خانه ای در روستای عیله یک درمنطقه شعبیه شوشتر.

از سمت راست به چپ ۱- یکی از منازل آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر، اغلب و سایل برقی از کار افتاده اند. ۲- عاصی سعدی کثیراز روستای عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول ۸ هکتار گندم و ۲ گاوش از بین رفته است .۳ – دیوار ترک خورده خانه ای در روستای عیله یک درمنطقه شعبیه شوشتر.

 از سمت راست به چپ 1- مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است.2- بهرام کاید گپ کارگر شهرداری که چندین مار را پس از سیل گرفته است. 3 - مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است

از سمت راست به چپ ۱- مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است.۲- بهرام کاید گپ کارگر شهرداری که چندین مار را پس از سیل گرفته است. ۳ – مرکز تفریحی علی کله در دزفول که خسارت بسیار سنگینی به آن وارد شده است

 از سمت راست به چپ 1-مزرعه شبلی 3 واقع در بخش شاوور از توابع شوش که تمام محصولش از بین رفته است. 2- عبدالله منصوری 25 عدد نخل و 5 هکتار بامیه اش را از دست داده است. روستای مزرعه شبلی 3 بخش شاوراز توابع شوش می باشد. 3- مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش است.

از سمت راست به چپ ۱-مزرعه شبلی ۳ واقع در بخش شاوور از توابع شوش که تمام محصولش از بین رفته است. ۲- عبدالله منصوری ۲۵ عدد نخل و ۵ هکتار بامیه اش را از دست داده است. روستای مزرعه شبلی ۳ بخش شاوراز توابع شوش می باشد. ۳- مزرعه گندم آسب دیده در روستای بت یدی بخش شاوور از توابع شوش است.

 از سمت راست به چپ 1- جاده اختصاصی آسیب دیده کارون، هفت تپه در منطقه چغامیش از توابع دزفول است. 2- حمید پر موزه ازاهالی روستای یعقوب منطقه چغامیش دزفول که 3 هکتار گندم - 3500 ماهی و 11 دامشان را از دست داده است.3- یکی از منازل آسیب دیده در روستای عاطی منطقه چغامیش از توابع دزفول .

از سمت راست به چپ ۱- جاده اختصاصی آسیب دیده کارون، هفت تپه در منطقه چغامیش از توابع دزفول است. ۲- حمید پر موزه ازاهالی روستای یعقوب منطقه چغامیش دزفول که ۳ هکتار گندم – ۳۵۰۰ ماهی و ۱۱ دامشان را از دست داده است.۳- یکی از منازل آسیب دیده در روستای عاطی منطقه چغامیش از توابع دزفول .

 از سمت راست به چپ 1- چادرهلال احمر باقی مانده در روستای کاظم حیدر بخش شاووراز توابع شوش است. 2- فاخری چعب یکی از اهالی روستا در منطقه شعبیه از توابع شوشتر که خانه اش بسیار آسیب دیده است.3- یکی از منازل آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر می باشد. .

از سمت راست به چپ ۱- چادرهلال احمر باقی مانده در روستای کاظم حیدر بخش شاووراز توابع شوش است. ۲- فاخری چعب یکی از اهالی روستا در منطقه شعبیه از توابع شوشتر که خانه اش بسیار آسیب دیده است.۳- یکی از منازل آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر می باشد. .

از سمت راست به چپ 1- یکی از مزارع گندم که محصولش از بین رفته است، بیشه حمید آباد از توابع دزفول 2- هانی زبیدی ازاهالی روستای لازم در منطقه چغامیش دزفول که 7 هکتار گندم و 4 دامش را از دست داده است. 3- مزرعه گندمی در روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر که تمام محصولش را از دست داده است.

از سمت راست به چپ ۱- یکی از مزارع گندم که محصولش از بین رفته است، بیشه حمید آباد از توابع دزفول ۲- هانی زبیدی ازاهالی روستای لازم در منطقه چغامیش دزفول که ۷ هکتار گندم و ۴ دامش را از دست داده است. ۳- مزرعه گندمی در روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر که تمام محصولش را از دست داده است.

 از سمت راست به چپ 1-مزرعه شبلی مزرعه 3 در بخش شاووراز توابع شوش که تمام محصولش از بین رفته است.2 - کاظم فرج الله چعب 5 هکتار گندمش از بین رفته است، روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر است .3- خط گاز اهواز - شوشتر که از میان جنگل می گذرد .

از سمت راست به چپ ۱-مزرعه شبلی مزرعه ۳ در بخش شاووراز توابع شوش که تمام محصولش از بین رفته است.۲ – کاظم فرج الله چعب ۵ هکتار گندمش از بین رفته است، روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر است .۳- خط گاز اهواز – شوشتر که از میان جنگل می گذرد .

 از سمت راست به چپ 1- خانه ای آسیب دیده در روستای عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول می باشد.2 - قاب های بر دیوار رفته در یکی از منازل آسیب دیده در روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش. 3- آفرین تفتونه فرج الله کعب - ساکن روستای کاظم حیدر بخش شاووراز توابع شوش تمام 10 هکتار گندمش را از دست داده است .

از سمت راست به چپ ۱- خانه ای آسیب دیده در روستای عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول می باشد.۲ – قاب های بر دیوار رفته در یکی از منازل آسیب دیده در روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش. ۳- آفرین تفتونه فرج الله کعب – ساکن روستای کاظم حیدر بخش شاووراز توابع شوش تمام ۱۰ هکتار گندمش را از دست داده است .

 از سمت راست به چپ 1- روستای آسیب دیده عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول می باشد.2- آل کثیر سعدی از اهالی روستای یعقوب بخش چغامیش دزفول - 8هکتار گندم و 10 دام را از دست داده است. 3 - باغی آسیب دیده در روستای عایش در منطقه چغامیش دزفول .

از سمت راست به چپ ۱- روستای آسیب دیده عاطی در منطقه چغامیش از توابع دزفول می باشد.۲- آل کثیر سعدی از اهالی روستای یعقوب بخش چغامیش دزفول – ۸هکتار گندم و ۱۰ دام را از دست داده است. ۳ – باغی آسیب دیده در روستای عایش در منطقه چغامیش دزفول .

 از سمت راست به چپ 1- مرکز تفریحی - توریستی علی کله در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.2 - زینب فرج الله چعب همسر دهیار روستا عیله در منطقه شعبیه شوشتر که تمام 3 هکتار گندمشان از بین رفته است. 3- مرکز تفریحی - توریستی بالارود در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.

از سمت راست به چپ ۱- مرکز تفریحی – توریستی علی کله در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.۲ – زینب فرج الله چعب همسر دهیار روستا عیله در منطقه شعبیه شوشتر که تمام ۳ هکتار گندمشان از بین رفته است. ۳- مرکز تفریحی – توریستی بالارود در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.

 از سمت راست به چپ 1- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.2 - جمشید حیدرپور باغدار- 5 هکتار گندم و 8 باغ میوه اش آسیب دیده است. 3- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.

از سمت راست به چپ ۱- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.۲ – جمشید حیدرپور باغدار- ۵ هکتار گندم و ۸ باغ میوه اش آسیب دیده است. ۳- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.

 از سمت راست به چپ 1- مرکز تفریحی - توریستی علی کله در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.2 - زینب فرج الله چعب همسر دهیار روستا عیله در منطقه شعبیه شوشتر که تمام 3 هکتار گندمشان از بین رفته است. 3- مرکز تفریحی - توریستی بالارود در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.

از سمت راست به چپ ۱- مرکز تفریحی – توریستی علی کله در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.۲ – زینب فرج الله چعب همسر دهیار روستا عیله در منطقه شعبیه شوشتر که تمام ۳ هکتار گندمشان از بین رفته است. ۳- مرکز تفریحی – توریستی بالارود در دزفول که خسارت بسیارسنگینی به آن وارد شده است.

از سمت راست به چپ 1- یکی از مزارع گندم که محصولش از بین رفته - بیشه حمید آباد از توابع دزفول است. 2- عبدالرضا شریف منش 30 هکتار گندم با برادرانش شریک بوده که تمامش از بین رفته است.3- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.

از سمت راست به چپ ۱- یکی از مزارع گندم که محصولش از بین رفته – بیشه حمید آباد از توابع دزفول است. ۲- عبدالرضا شریف منش ۳۰ هکتار گندم با برادرانش شریک بوده که تمامش از بین رفته است.۳- باغی آسیب دیده در بیشه حمید آباد از توابع دزفول می باشد.

از سمت راست به چپ 1- خانه ای آسیب دیده در روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر است.2 - فرزندان عویتی چعب در روستای دحول در منطقه شعبیه که تمام 5 هکتار گندمشان را از دست داده اند. 3- خانه ای آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر می باشد.

از سمت راست به چپ ۱- خانه ای آسیب دیده در روستای دحول در منطقه شعبیه شوشتر است.۲ – فرزندان عویتی چعب در روستای دحول در منطقه شعبیه که تمام ۵ هکتار گندمشان را از دست داده اند. ۳- خانه ای آسیب دیده در روستای دحول درمنطقه شعبیه شوشتر می باشد.

از سمت راست به چپ 1- خانه ای آسیب دیده بر اثر سیل در روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش است.2 - زهرا سلیمانی روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش است، 6 هکتار گندم از دست داده است .3- یخچالی از کار افتاده دراثر سیل - روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش می باشد.

از سمت راست به چپ ۱- خانه ای آسیب دیده بر اثر سیل در روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش است.۲ – زهرا سلیمانی روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش است، ۶ هکتار گندم از دست داده است .۳- یخچالی از کار افتاده دراثر سیل – روستای کاظم حیدر بخش شاوور از توابع شوش می باشد.

Let’s block ads! (Why?)

منبع: مشرق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: