تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ - ۰۹:۱۸ کد مطلب 115182

“الیگارشی مالی”؛ صورتبندی سرمایه داری پسابرجام

دولت نولیبرال حسن روحانی، به دنبال جدائی سرمایه از دولت نیست، بلکه به دنبال استراتژی ای خاص برای مداخله دولت درجامعه و تغییر مالکیتهای دولتی به نفع اقلیت کمپرادور است و در این مسیر، “الیگارشی مالی” نیروی پیش برنده این سیاست بوده چون ساختارهای مالی ملی و بین المللی در عصر پسابرجام چنین نقش مهم و حساسی را در شکل دادن اقتصاد جهان و تعیین اینکه کدام رژیم وکدام بخش اقتصادی رشد کند یا نکند، دارند.

میدان۷۲ عبدالرضا داوریبرخلاف پیش بینی های مارکس، پیش از آن که سرمایه داری کلاسیک به شیوه تولید غالب در ایران تبدیل شود، عصر سرمایه داری کمپرادور و شیوه تولید مستعمراتی که بر روی بخش بانکی متمرکز است، صورتبندی سرمایه داری کمپرادور حاکم در ایران در عصر پسابرجام را شکل میدهد.
بانک ها به علت دارا بودن موقعیت استراتژیک در کل اقتصاد ایران و امتیاز دسترسی به اطلاعات شرکت ها از منظر کلان اقتصادی، نقش مسلطی در اقتصاد پسابرجام مبتنی بر کمپرادوریسم ایفا می کنند. در این مسیر، “ادغام سرمایه داری صنعتی و بانکی و ارتقای بانک ها به موسساتی با خصلتی واقعا جهانی” در عصر پسابرجام در حال وقوع است.
در این دوره، فرایند پیوند انحصارات و کارتل ها درسطح ملی-فراملی گسترش می یابد و پیشی گرفتن صدور سرمایه از صدور کالا، یکی از جنبه های مشخص عصر پسابرجام است.
دولت نولیبرال حسن روحانی، به دنبال جدائی سرمایه از دولت نیست، بلکه به دنبال استراتژی ای خاص برای مداخله دولت درجامعه و تغییر مالکیتهای دولتی به نفع اقلیت کمپرادور است و در این مسیر، “الیگارشی مالی” نیروی پیش برنده این سیاست بوده چون ساختارهای مالی ملی و بین المللی در عصر پسابرجام چنین نقش مهم و حساسی را در شکل دادن اقتصاد جهان و تعیین اینکه کدام رژیم وکدام بخش اقتصادی رشد کند یا نکند، دارند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: