تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ - ۰۹:۰۹ کد مطلب 120130

یادداشتی از علی بدری:

نو مارقین و انگشتر خلافت

این روزها اردوگاه نومارقین با چراغ سبز حزب اشراف بر طبل رد صلاحیت و حذف همزمان احمدی نژاد و روحانی میکوبد،
نو مارقین فریفته از تجربه مهندسی انتخابات ۹۲ در پندار ذهنی خود تحت مدیریت حلقه اشراف، میپندارند به انچه به خیال خام خود سودا دارند خواهند رسید!

میدان ۷۲/ علی بدری: این روزها اردوگاه نومارقین با چراغ سبز حزب اشراف بر طبل رد صلاحیت و حذف همزمان احمدی نژاد و روحانی میکوبد،

نو مارقین فریفته از تجربه مهندسی انتخابات ۹۲ در پندار ذهنی خود تحت مدیریت حلقه اشراف، میپندارند به انچه به خیال خام خود سودا دارند خواهند رسید!

نمیدانم چرا داستان امروزین جریان نومارقین مدل رفتاری سلف مارقین را در معرکه صفین ناخواسته در ذهنم تداعی میکند!

مارقین آن روز فکر میکردند جریان عدالتخواهی و آرمانگرایی علوی و نظام اشرافی و اومانیسمی اموی را میتوانند به یکباره حذف و با مهندسی فضای جامعه اسلامی برای حاکمیت رساندن، آن کس که خود او را میخواهند بستر مهیا کنند!

هیهات،

به یاد روزی میفتم که ابوموسی با شیخوخیت انقلابی و اعتبار پیر رزمنده ای در اردوگاه علی ع ، دلخوش از وعده و چراغ سبز نفوذی های اموی به ظاهر انقلابی و اعتدالی، به سودای رهانیدن جامعه از تندروی انقلابی از یکسو و نیز حذف شر جریان اموی از سر جامعه اسلامی از سوی دیگر ، تن به حذف مشترک علی ع و معاویه داد و انگشتر خلافت علوی از انگشت خود در آورد به این امید که پسر عاص هم انگشتر از انگشت دراورد، اما…

نو مارقین امروز هم در خیال خام خود تصور میکنند میتوانند جامعه اسلامی را از شر حزب اشراف و جبهه عدالتخواهی برهانند!

غافل از انکه سیره تاریخی رفتاری مارقین نشان داده جز بردگانی برای حاکمیت بخشی و استیلای حزب اشراف نبوده اند!
و افسوس که عده ای در صدد تکرار این صفحه شوم از تاریخ ، برای انقلاب اسلامی برآمده اند

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: