تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ - ۱۲:۲۰ کد مطلب 123197

ترامپ؛ مدیریت فرو پاشی برای جلوگیری از انهدام وسقوط ایالات متحده

“یانکی گو هوم ” امریکایی به خانه ات برگرد. امروز این تنها راهیست که امریکا را ازانهدام وسقوط نجات خواهد داد، برگشت به خانه!

ترامپ همان نقشی راکه یلتسین وگورباچف در بیست واندی سال پیش به عهده داشت را به عهده گرفته است. آنها برای جلوگیری از نابودی ابرقدرت شوروی واقمارش برای جلوگیری از سقوط و انهدام ابر قدرت شرق برنامه دیمونتاژ ( فرو پاشی) مدیریت شده ای را شروع کردند، برای فروش اثاث و لباس ها و کاخ ها و پاسگاه های باز مانده از غول زمینگیر شده وبیمار کمونیستی با دشمن ورقیب او وارد مذاکره شدند تا شاید کمک و اعانه ای از دشمن دیرین دریافت کنند.

امروز هم ترامپ وتیم کوچکش به چنین جمع بندی ای رسیده اند. اگر امروز چنگال های خون آلود و خسته ی آمریکا را از دور ترین نقاط کره زمین بیرون نکشند، بزودی ملت ها آن دست ها را از بازو قطع خواهند کرد. ترامپ و دوستانش بدرستی فهمیده اند که این بار باید به فریاد نیم قرن پیش ویتکنگ ها گوش کنند.

“یانکی گو هوم ” امریکایی به خانه ات برگرد. امروز این تنها راهیست که امریکا را ازانهدام وسقوط نجات خواهد داد، برگشت به خانه!

پیش از آنکه راه بازگشت نیروهای آمریکایی از عراق، افغانستان، بحرین، عربستان، فلسطین، ژاپن و…. مسدود شود خدمت بزرگیست که ترامپ درصدد انجام آنست، فروپاشی مدیریت شده!

شاید همانطور که یلتسین برای دیمونتاژ اتحاد جماهیر شوروی، بارها وبارها با سران غرب (در دوبلین پایتخت ایرلند جنوبی) به تفاهم وتوافق رسیدند،  اوهم با شریک فعلی و رقیب دیرین غرب نیز در جایی به توافق رسیده باشد. سالهاست آمریکا درسینمای سیاسی فلسفی و لایه چندمی خود به کشتی نوح اشاره دارد وسیلی که به ناچار همه را دربرخواهد گرفت و غول های سالمیکه باید در یک کشتی پس از این توفان سرسلسله ی مدیران ثروتمندان وبازرگانان آینده باشند. در سخنان ترامپ سخن از این توفان و فروریزی ناگزیر بچشم می خورد. آیا او خواهد توانست این فرو ریزی را مدیریت کند؟ ویا تنها دراندیشه ی حفظ کشتی نجات سرمایه داران امریکاییست؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: