تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ - ۱۴:۰۵ کد مطلب 123943

معرفی کتاب؛

نقد تاریخ نگاران و پژوهش گران غربی در حوزه نگارگری ایران

امید است که این کتاب شروع خوبی برای ادامه راه رویه نقد وبررسی و نگاه منتقدانه و پرسشگرانه در هنر باشد.این کتاب تجربه ای بسیار جالب و شیرین و نقدی به رویه نگاه ساده و فاقد از هرگونه شک و شبه ای به غرب باوری در عرصه هنر است که مطالب را بدون اندکی تردید خوانده و پذیرفته!

به گزارش میدان۷۲، کتاب حاضر در جهت نقد تاریخ نگاران و پژوهشگران غربی به رشته تحریر درآمده است که شامل نقد سه کتاب تاریخ نگار غربی (آرتور پوپ و اولگ گرابر و بازل گری) است. در این اثر بیشتر به نقد تفسیری شامل نقد معنا ومحتوا پرداخته شده است.

در ابتدا تاریخ نگاری را مورد بررسی قرار داده در این میان یکی از عواملی که با آن مواجهیم تفاوت عمده معیار زیبایی شناسی،به طور کلی تفاوت دیدگاه غرب با شرق است.نحوه ی توصیف و نقد آنها در مورد آثار و مکاتب نگارگری ایران در برخی مواردقاطعانه و سطحی و شتابزده و گاها نگاه تحقیرآمیز دیده می شود که در خور هنر ایرانی نمی باشد. در ادبیات کلام ابزار واسطه بیان ودر نقاشی خط و رنگ.

تصرف ذهنی شاعر در کلام، صور خیال نگارگر در می آمیزد و معنایی دگر می آفریند. صور خیال در شعر فارسی و نگارگری ایرانی، هم از لحاظ آفرینش هنری و زیبایی شناسی و هم از حیث بینش با یکدیگر پیوند ی تنگاتنگ داشته و آمیخته اند و این پیوند به دلیل تاثیر پذیری و بهره جویی نگارگری از مضامین گوناگون شعر و ادبیات فارسی است.

لازمه نقد و توصیف آثار هنرمندان سرزمینی دیگر که تفاوت های فرهنگی و معیار های متفاوت زیبایی شناسی در آن موج میزند، شناخت و بررسی و تحلیل ادبیات کمک بسیاری برای تفهیم استعاره ها و نمادها می کند که این خود سبب رمز گشایی بسیاری از نگاره ها خواهد بود و دیگری بررسی مطالعات فرهنگ مردم عامه است که به این مقوله کمتر کسی پرداخته و سخن را با این گفته رولان بارت به پایان می رساند که هر متن،دارای متن دیگری در درون خود است، وی بر چند معنایی و عدم قطعیت معنا ی متن تاکید داشت.

img_20161130_140456
امید است که این کتاب شروع خوبی برای ادامه راه رویه نقد وبررسی و نگاه منتقدانه و پرسشگرانه در هنر باشد.این کتاب تجربه ای بسیار جالب و شیرین و نقدی به رویه نگاه ساده و فاقد از هرگونه شک و شبه ای به غرب باوری در عرصه هنر است که مطالب را بدون اندکی تردید خوانده و پذیرفته!

معادلات فرهنگی و سیاسی حوزه شرق به طور اعم و ایران به طور اخص در حال تغییر و تحول است و رفته رفته این فرهنگ های کهن جایگاه مولف بدون خود را فرو می گذارد و می رود که فرهنگ ترجمه بر آنان حاکم می شود. در سیر تکوین این، هنر ادبیات نقش بسزا و تاثیر گذار دارد و هنرمندان نقاش نیز با پیروی از نشانه ها و نماد های شعر ادب پارسی توانستند اصالت های فرهنگی و هنری خویش را حفظ نمایند؛مشخصه ای که متاسفانه در نقدهای صورت گرفته پیرامون نقاشی در بسیاری ادوار وآثار مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است وتا به امروز کتاب تاریخ هنری که به خوبی بتواند ماهیت نگارگری ایرانی را آن طور که شایسته است توصیف کند نوشته نشده گرچه پژوهش های بسیار خوبی در این چند سال شکل گرفته است.

در این کتاب که رویکردی غالبا تاریخی و تطبیقی به پیشینه ارتباط تنگاتنگ ادبیات با نگارگری ایرانی, به صورت توصیفی در نقد سه کتاب پرداخته می شود.

کتاب “نقد تاریخ نگاران و پژوهش گران غربی در حوزه نگارگری ایران”که به قلم و پژوهش صبا عشقی از انتشارات اندیشگان تهران، جمعه ۱۲ آذر ۹۵ در فرهنگسرا شهر کتاب رونمایی خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: