تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ - ۲۲:۰۳ کد مطلب 48922

کنفرانس خبری رئیس جمهور

۱۳۹۴۰۱۱۴۲۱۲۱۳۵۸۹۶۵۰۳۷۶۳۳ ۱۳۹۴۰۱۱۴۲۱۲۱۳۵۳۶۶۵۰۳۷۶۳۳ ۱۳۹۴۰۱۱۴۲۱۲۱۳۷۰۴۵۰۳۷۶۳۳ ۱۳۹۴۰۱۱۴۲۱۲۱۳۶۶۶۰۵۰۳۷۶۳۳ ۱۳۹۴۰۱۱۴۲۱۲۱۳۶۸۷۹۵۰۳۷۶۳۳ ۱۳۹۴۰۱۱۴۲۱۲۱۳۶۴۴۲۵۰۳۷۶۳۳ ۱۳۹۴۰۱۱۴۲۱۲۱۳۷۱۱۳۵۰۳۷۶۳۳

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: