تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ - ۱۸:۵۲ کد مطلب 53761

چرا آمریکا شیطان بزرگ است؟

عقل کل از فیض منبثت الهی (که مستقیما توسط باری تعالی خلق شده و همو، نور وجود خود را در او دمیده و قرار داده است) بوجود آمده است و جهل کل، حاصل درجاتی از تنزّل نفس بشر است که در مرحله ذات (مرحله ای که تنزّلی از جانب عالم طبیعت بر آن عارض نشده است،)، عقل کل، جوهره و اساس آن را تشکیل می دهد…

میدان72/سپهر راهی: در کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل» امام راحل، جهل کل در برابر عقل کل آمده است. عقل کل از فیض منبثت الهی (که مستقیما توسط باری تعالی خلق شده و همو، نور وجود خود را در او دمیده و قرار داده است) بوجود آمده است و جهل کل، حاصل درجاتی از تنزّل نفس بشر است که در مرحله ذات (مرحله ای که تنزّلی از جانب عالم طبیعت بر آن عارض نشده است،)، عقل کل، جوهره و اساس آن را تشکیل می دهد…

در این مصحف شریف، عقل کل، منبع همه کمالات و فضائل و…و جهل کل، «اُمَّ الفِساد» نام گرفته و اشاره شده است که جوهره ابلیس (شیطان بزرگ) را همین جهل کل شکل می دهد.

آمریکا به عنوان امپراطوری ای که منبع اشاعه همه فسادهای عالم و عامل اصلی اِفساد عالمیان است و به عنوان موجودیتی که ممالک غربی و اسرائیل تنها پرتوی از انوار شیطانی اویند، شیطان بزرگ نام گرفته است چرا که مظهر واقعی اراده ابلیس است و همه مظاهر مختلف فساد (از ربا -فساد اقتصادی- گرفته تا خون و خون ریزی –فساد سیاسی-) در آن کاملا بارز است. (به همین دلیل است که امام راحل آن را ام الفساد نامید) اصلا نظم موعود آمریکا جز گمراهی بشریت و هضم فرهنگ ملل مختلف در فرهنگ شیطانی خود چیزی دیگری نبوده و نیست و اساسا از همان آغاز در پی رواج فرهنگ فساد گونه در عالم بوده است، لذاست که امپراطوری آمریکا به مثابه شیطان بزرگ، اصلی ترین بازروی اشاعه و گسترش حکومت ابلیس در سرتاسر جهان است. اثبات این مدعا در گرو درک قدرتمندی و نفوذ طبقات مختلف فراماسونری در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این کاخ پوشالی می باشد که برای اولین بار شیطان پرستی از دل همین طبقات جرأت ظهور پیدا کرد.

منبع: تحلیلی برگرفته از کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل» امام راحل و مجموعه سخنرانی های دکتر حسن عباسی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: