تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ - ۱۰:۳۷ کد مطلب 56013

نفاق، مانع سلوک اجتماعی است

عین ناپختگی است اگر خواهان مرگ بر آمریکا باشیم ولی از سلاح ومجرای آن –که همان جریان نفاق می باشد-غافل شویم.این که بیش از 30 سال است از آغازانقلاب اسلامی (شروع سلوک)گذشته است ولی همچنان در قدم های ابتدائی آن درحال در جا زدن می باشیم،بدین خاطر است که از نفس(جریان نفاق) غافل شده ایم وبدون اینکه شیطان را خلع سلاح کنیم سعی در مبارزه ی با آن هستیم که این امری ست محال.

میدان 72/ وجیهه زارعی: همانگونه که یک انسان آنگاه که عزم می کند برای طی منازل سلوک به سوی الله وبه سوی کمالِ وجودی خویش قدم نهد ،نفس وشیطان علیه این انسان به پا خاسته وبه طرق مختلف سعی در ایجاد مانع بر سر راه او دارند،یک ملت هم درست دراین سلوک قرار می گیرد، این ملت به مثابه همان انسانی است که عزم کرده است که تمامی سختی های این را به جان بخرد واما به کمال وجودی خویش دست یابد.ملت ایران،ملتی است که این سلوک را آغاز کرده است تا به نهایت خود برسد،ودر این راه تازیانه های سلوک را هم چشیده است.

همانگونه که یک انسان وقتی خدارا طلب می کند، به میزان قدم هایی که در این راه برداشته است وجودش به نحوی شدت می یابد که انسان های هم جوار او هم از رحمت وجودیش برخوردار می شوند،ملت ایران هم به مثابه انسانی است که در طلب خدا ،قدم هایی را برداشته است واز کمال وجودی خویش نسبت به سایر ملت ها برخوردار شده است.واین سعه ی وجودی ملت ایران است که باعث شده است انقلاب اسلامی ایران تا آن سوی عالم فرا گیر شود.

وهم چنین ملت ایران (انسان در حال سلوک) اگر دچار لغزش وخطایی هم شود تاثیر این لغزش،کل جهان را در بر خواهد گرفت.اگر لحظه ای از ارزش های انقلاب عدول کند یا غافل بماند جهان را دچارسردر گمی خواهدکرد.واین تاثیر به خاطر همان سعه وجودی وشدت وجود ملت ایران(انسان سالک)است.

انسان سالک برای طی طریق باید به غایت سلوک خویش آشنا باشد وهم چنین متوجه باشد که برای دست یابی به این غایت چه مراحلی را باید پشت سر گزارد.وموانع این راه را به خوبی بشناسد.که این امور که از مهمات سلوک می باشدهمان شریعت وسلوکی است که توسط انسان کامل بر انسان سالک ابلاغ می گردد.که سر پیچی از این شریعت اورا واژگون خواهد نمود.

ودر سلوک یک اجتماع هم باید این امور از طریق انسان کامل- همان که الله را در خویش حاکم کرده است-به ملت ابلاغ شود.

بنابراین باید دانست که غایت ملت ایران چیست؟غایت سلوک ملت ایران همان غایت انقلاب اسلامی است.غایت انقلاب اسلامی این است که می خواهد حیات طیبه را برای کل بشریت به ارمغان بیاورد.

با توجه به بیانات رهبری (انسان کامل)با ید دقت داشت که هدف از این انقلاب،رساندن کل جامعه ی بشری به حیات طیبه است.با توجه به این، با ید دید سیری که این انقلاب برای رسیدن به هدف وغایت خویش دارد چیست ؟چون یک سالک(ملت ایران) باید بداند کجا قرار است برود وتا مسیر برایش مشخص نباشد در همان ابتدائی ترین مرتبه ی وجودی خویش سر در گم خواهد ماند.

امام خامنه ای مراحل انقلاب رااین گونه برای ملت تبیین نموده اندکه:

ما یک انقلاب اسلامی داشتیم،بعد نظام اسلامی تشکیل دادیم.مرحله ی بعد تشکیل دولت اسلامی است.مرحله ی بعد تشکیل کشور اسلامی است،مرحله ی بعد تشکیل تمدن بین الملل اسلامی است.ما امروز در مرحله ی دولت اسلامی وکشور اسلامی قرارداریم؛باید دولت اسلامی را ایجاد کنیم»

بنابراین بی انصافی است که این همه مبارزات را- که از قبل از سال 42 آغاز شد واز این سال به بعد به اوج خود رسید وتا بهمن 57 که ملت موفق شدند ،نظام طاغوت را منحل کرده ونظام اسلامی را روی کار بیاورند-محدود کنیم به یک تغییر نظام . وغافل شویم که هدف این انقلاب ومبارزات چه بوده است!

حال در این حرکت وسلوک موانعی وجود دارد که باید به مبارزه با آنها بپا خیزیم.چرا که این راه،راه خداست وراهی است سخت.. ونفس وشیطان گریزان از آن هستند ،همواره سعی دارند که طالبان آن را، از این راه منصرف کنند.سالک باید بداند در طی طریق،دو دشمن بزرگ اونفس وشیطان می باشند ولیکن هشیار باشد که مانع اصلی اودر این راه نفس اوست.چراکه نفس انسان است که متمایل به شیطان می باشد وشیطان ازاین مجراست که سالک را زمین گیرمی کند.وچنانچه با مبارزه ی بانفس،به غلبه ومهار آن برآید شیطان را خلع سلاح کرده است.در سلوک یک ملت هم باید نفس وشیطان را به خوبی بشناسیم وبه مبارزه ی باآن دو بپردازیم.در سلوک اجتماعی اگر بنا بر گفته ی انسان کامل (امام خمینی)استکبار-که نماد آن امریکا می باشد-راشیطان قراردهیم،تفکری که به سمت آمریکا متمایل است وبه هر نحومقهور اوشده است،همان او به مثابه نفس انسان سالک می باشد که مجرای فعالیت شیطان شده است وتازمین گیر شدن یک ملت پیش می رود.

این امر برای ملت ما واضح است که جریان نفاق پیوسته در حال تمایل نشان دادن به شیطان بزرگ (امریکا) بوده است واگر در طول طی طریقِ ملت ایران،آمریکا توانسته است نفوذی دراو داشته باشد واو را دچار لغزش کند از طریق جریان نفاق (نفس) بوده است.امر مهم این است که ملت ایران به عنوان سالک باید سعی در شناخت نفس خویش، یعنی جریان نفاق برآید چرا که تا نفاق را نشناسد نمی تواند به مبارزه ی با آن بپردازد.بنابراین عین ناپختگی است اگر خواهان مرگ بر آمریکا باشیم ولی از سلاح ومجرای آن –که همان جریان نفاق می باشد-غافل شویم.این که بیش از 30 سال است از آغازانقلاب اسلامی (شروع سلوک)گذشته است ولی همچنان در قدم های ابتدائی آن درحال در جا زدن می باشیم،بدین خاطر است که از نفس(جریان نفاق) غافل شده ایم وبدون اینکه شیطان را خلع سلاح کنیم سعی در مبارزه ی با آن هستیم که این امری ست محال.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: