تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ - ۱۹:۳۳ کد مطلب 59283

مدیریت عرفانی

در مدیریت عرفانی هر سه بعد و راه در نظر گرفته می شود البته حوزه عمل آن بیشتر به عهده مراکز دینی است و ولی دو حوزه دیگر به عهه کلیه نهادهای حکومتی و دینی است. فروگزاردن یکی از این سه بعد توسط یکی از نهادها ضربه مهلکی بر پیکره دین، کمال انسان ها و وجهه جهانی شریعت الهی وارد می کند.

میدان 72/سپهر راهی: به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست/عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

مدیریت عرفانی محصول نگاهی وحدت آفرین به انسان و ماهیت انسان است. نگاهی که او را در جایگاه خلیفه الهی خدا دانسته و سرشار از محبت نسبت به انسان است دقیقا همانگونه که اسلام در معرفی انسان می کوشد. این طرز نگاه نسبت به انسان و اشاعه آن در سطح جهانی قطعا همراهی و همدلی اقشار مختلف مردم جهان را با اشاعه دهنده آن در پی خواهد داشت چرا که فطرت بشر ذاتا متمایل به این نوع نگاه نسبت به خود است. گویی ندای باطن خود را به گوش جان می شنود وقتی می شنود که:\\\”اومانیسم نه تنها مبدا بلکه هیچ مقصد معینی نیز برای او تعریف نکرده است لذا مسیر واحدی هم به او عرضه نکرده است و بلکه را در فردیت خود سردرگم رها کرده است و جز یک زندگی تنش زا با دیگران برای او رقم نزده است.\\\”

فقه به عنوان معرف الزامات، مناسک و اعمال دینی راه و رسم رسیدن به کمال را برای انسان هموار می کند اما عمل به آن از جانب مردمان جز از طریق نفوذ دادن آن در قلوب ایشان محقق نمی شود. این نفوذ جز از راه عرفانی و جذب قلوب جهانیان به آن قابل تحقق نیست راهی که باعث می شود همه و همه (جز مستکبرین، منافقان و گردنکشان) عاشقانه دل در گرو عمل به آنها سپارند.

عرفان در حوزه دل و احساس مردم به گسترش معارف بلند الهی و انسانی می کوشد و فقه تنها در حوزه الزام و عمل. بعد سوم دین هم یعنی حوزه عقل که پرداختن آن بر عهده فلسفه و علوم کلامی و عقلیست راهی دیگر است که می کوشد با تمسک به آن مستکبرین و منافقانی را که از سر هوای نفس و غلظت زنگار فطرت به هر طریق و عامدانه از پذیرش آموزه های عمیق الهی سرباز می زنند از راه کلام، مباحثات و احیانا مناظره های رودر رو در حوزه عقل به چالش بکشد تا پوچی تفکرشان هم بر خودشان و هم بر دیگرانی که از مکتب ایشان پیروی می کنند نمایان شود.

در مدیریت عرفانی هر سه بعد و راه در نظر گرفته می شود البته حوزه عمل آن بیشتر به عهده مراکز دینی است و ولی دو حوزه دیگر به عهه کلیه نهادهای حکومتی و دینی است. فروگزاردن یکی از این سه بعد توسط یکی از نهادها ضربه مهلکی بر پیکره دین، کمال انسان ها و وجهه جهانی شریعت الهی وارد می کند.

به طور کلی مدیدرت عرفانی مدیریت است که از طریق عرفان به جذب قلوب مردمان جهان و تحریک و برانگیختن احساسات ایشان، از طرق فلسفه به بی وجهه نمودن ایدئولوژی ظالمان از طریق عقلی و از طریق فقه به مبارزه با مراکز فسادی که عامدانه، عاللمانه و سازماندهی شده در پی اشاعه فحشا در و ایجاد تفرقه در جامعه اسلامی اند می پردازد.

وجه تسمیه مدیریت عرفانی بدلیل بی اهمیت بودن حوزه ها و ابعاد دیگر دین نیست بلکه بدلیل این است که عرفان ظرف اجرای فقه و توسل به فلسفه در حوزه مدیریت است. تا زمانی که علاقه ای وجود نداشته باشد نمی توان انتظار عمل به احکام دین را از مردم انتظار داشت و تا زمانی فطرت انسان ها متوجه حقیقت نشود حتی با اقناع عقلی انسان ها در باب بطلان مکاتب غیر الهی ، نمی توان آنها را مومن به شریعت الهی دانست. (عقل تنها حق و باطل را مشخص می کند اما عرفان نسبت به باطل بودن یک مکتب و حق بودن مکتبی دیگر یقین قلبی و ایمانی ایجاد می کند.)

متن فوق تنظیم شده است بر اساس: تحلیلی از \\\”مجموعه سخنرانی های دکتر محمود احمدی نژاد و مهندس اسفدیار رحیم مشایی\\\” پیرامون \\\”انسان\\\”و همچنین کتاب \\\”آوای خرد\\\” اثر \\\”استاد بهمن شریف زاده\\\”

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: