تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ - ۱۱:۲۲ کد مطلب 59706

دموکراسی، کلکسیونی از پارادوکس ها

سال 2013 سالی بود که با تعطیلی ده روز و اندی دولت آمریکا و توقف خدمات دولتی در این کشور ناکارآمدی تئوری منتسکیو در اداره سیاسی ابرقدرت جهان را به وضوح بر همگان نمایان ساخت. تعطیلی که به واسطه اختلاف دولت با کنکره آمریکا بر سر تصویب طرحی اجتماعی و اختلافی منفعت طلبانه میان احزاب قدرتمند آمریکا، حادث شد.

میدان72/سپهر راهی: قرن ها و قرن ها گذشت تا حکومت جمهوری به صورت لیبرال دموکراسی عصر حاضر سر از انواع تئوری پردازی ها من باب روش اداره سیاسی جامعه بر آورد. دموکراسی با وجود همه زیبایی های ظاهری و فریبنده اش خود درگیری های مضحکی از خود به نمایش گذاشته است. از ادعای برقراری دموکراسی با توسل به زور گرفته تا ادعای محافظت از حقوق بشر با تمسک به حمایت از صهیونیزم جهانی. این ها تنها دو نمونه جزئی از نقض اصول دموکراسی توسط حامیان و منادیان آن است.
سال 2013 سالی بود که با تعطیلی ده روز و اندی دولت آمریکا و توقف خدمات دولتی در این کشور ناکارآمدی تئوری منتسکیو در اداره سیاسی ابرقدرت جهان را به وضوح بر همگان نمایان ساخت. تعطیلی که به واسطه اختلاف دولت با کنکره آمریکا بر سر تصویب طرحی اجتماعی و اختلافی منفعت طلبانه میان احزاب قدرتمند آمریکا، حادث شد.
ذهن کنجکاو یک انسان حقیقت دوست قطعا به این سوال معطوف می شود که: «براستی علت این توقف غیر منتظره در مسیر حرکت دموکراسی چه بود؟ و دموکراسی که داعیه اداره قدرتمند جوامع بشری را داشت چرا در میان اجزاء خودش به چنین تضاد و درگیری عمیقی رسید به نحوی که به اندازه چند روز از اداره جامعه آمریکایی –به عنوان طرفدار اصلی نظام لیبرال دموکراسی- بازماند؟»
دقت در اصول و محتوای اصول دموکراسی، تناقضاتی آشکار را میان آن ها برای ما روشن می سازد. تناقضاتی اساسی که مقبولیت عمومی آن را در خطر تردید قرار می دهد و ریشه و اساس عدم کامیابی و ناکارآمدی مذکور را می توان در آن ها جست و جو نمود. برخی از این تضادها را با یکدیگر مرور می کنیم.

فردگرایی در برابر حکومت جمع (اکثریت)
فردگرایی از اساسی ترین اصول دموکراسی و مبتنی بر اصالت فرد در حوزه منافع مادی است. روح غالب بر فردگرایی با روح حاکم بر عقل جمع اساسا در تضاد است، چرا که نمی توان افرادی را که در فردگرایی و اهمیت دادن به منافع شخصی سخت غوطه ورند، به طور کارآمد جهت تشکیل حکومت اجماع داد. حال چه طور دموکراسی می تواند بر اراده جمع در حکومت در عین تاکید بر فردگرایی تاکید ورزد؟ واقعیت امر آن است که اجماعی برای تشکیل حکومت در دموکراسی شکل نمی گیرد بلکه همه فلسفه انتخابات در نظر دموکراسی این است که اکثریت مردم کسب منافع خود را در کاندیدی جست و جو می کنند که شعار «تامین منافع همه آنها» را سر می دهد اگرچه همه آنها با هم در تضاد باشند. یعنی اگر اکثریت، فردی را به ریاست قوه مجریه برگزید به دنبال این نیست که جامعه ای آرمانی بسازد بلکه هرکدام از آنها در پی تامین منافع شخصی خود توسط آن فرد اند حتی اگر در پی ساختن جامعه ای آرمانی باشند باز هم آن آرمان را تامین تام و تمام منافع فردی می دانند. بدیهی است با این نگرش فردگرایانه، به محض استقرار حکومت یا دولت جدید جامعه به دو قست ظالم و مظلوم تقسیم می شود چرا که دولت به سمت تامین منافع هر گروهی برود بی شک تامین منافع گروهای دیگری را که با منافع آنها –گروهی که دولت به دنبال تامین منافع آنها خواهد رفت- سخت در تضاد است، فروگذاشته است. این ها همه به خاطر این است که هیچ فردی به واقع حاضر نیست به خاطر مصلحت عمومی از بخشی منافع خود درگذرد و این خود اصل اراده اکثریت در دموکراسی را شدیدا تحت الشعاع خود قرار می دهد.

آزادی دربرایر قانون گرایی
از دیگر اصول کلیدی دموکراسی اهمیت آزادی فردی است که دموکراسی حد مرز دقیقی برای آن قائل نیست و سخت مبتنی بر همان فرد گرایی است. در شرح این اصل آمده است: «انسان در دموکراسی خود مختارو آزاد است و چنین فردی تصمیات مربوط به خود را خودش میگیرد و اجرا می کند» در حالی که در چارچوب قانون شاهدیم که سیاست گذاریها و اجرای آنها و شیوه اجرای آنها همه بواسطه حاکمیت صورت می گیرد. بنابراین اصل بالا -آزادی- در دموکراسی منادی دروغی بزرگ است.
از طرفی در آرای برخی غربیان آمده است: «مردم با تبعیت از قانونی که خود وضع کرده اند در واقع آزادی خود را تامین می کنند.» ولی اصل قضیه این است که در هر صورت قانون محدودکننده و منافی آزادی به مفهوم غربی آن است.

آزادی در برابر عدالت
این تناقض به وضوح در مجموع اصول دموکراسی بیان شده است. و بدین معنی است که عدالت مقدم بر آزادی است البته با این تفسیر که عدالت در راه آزادی باید فدا شود و این تقدم به معنای اهمیت عدالت نسبت آزادی نیست بلکه به معنای هدف بودن و غایی بودن آزادی است که عدالت در راه آن باید ذبح شود. بر مبنای همین تفکر است که گفته می شود آزادی خواهی فرد گرایانه، برابری و جوهره عدالت را در تمدن غرب تحدید می کند.
حمایت از پراگماتیسم و ایجاد تردید در حقّانیت دموکراسی
در شرح دموکراسی آمده است: «دموکراسی بهترین نظام جهت حمایت از نسبی گرایی و افکار متضاد در درون یک جامعه است. دموکراسی در حقیقت هیچ یک از آرا را غلط یا درست نمی داند بلکه همه را صاحب ذاتی نسبی در نمایش حقیقت می داند و هیچ یک را مطلق نمیداند»
و البته باز آمده است: «البته خود این دموکراسی شامل این نسبی اندیشی نمی شود و حقیقت مطلق است»
به وضوح دیده می شود که چگونه این اصل (حمایت از پراگماتیسم) کلیت دموکراسی را بدست خودش نقض می کند.

متن فوق تنظیم شده است بر اساس:تحلیلی ازکتاب “آموزش دانش سیاسی” اثر “حسین بشیریه”، “بنیادهای علم سیاست” اثر “عبدالرحمن عالم”، “ولایت فقیه” اثر “سید روح الله الموسوی الخمینی” و مجموع سخنرانیهای دکتر حسن عباسی پیرامون موضوع مذکور

سپهر راهی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: