تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۰۳:۲۹ کد مطلب 62330

اف بر تاجران خون و وای اگر آن خون، خون پدر باشد

اف بر آنان که حضرت ماه را می خواهند تا نان ببرند و اف بر آنان که بنده این و آنند و افسار قلم خود را به دست ندارند. اف بر آنان که خون پدر را بر چهره زدشان می کشند تا خود را سرخ و زیبا نشان دهند…

میدان 72/ می‌دانید این روزها هر کسی از راه می رسد می شود نقاد! بیچاره نقادها که این روزها حتی فحاش ها هم لباس آنان را بر تن خود کرده اند. همان فحاش ها که مریدشان قدرت است، روزگاری مراتب چاکری را در این سو و فردای دگر با فهم چرخش قدرت، می شوند سینه چاک قدرت برتر و چند حضرت ماه هم بر قلم جاری می‌کنند تا بوی تعفن نوشته هایشان شاید کمتر به مشام رسد.

مسافران دیروز نیویورک که خروجی شان از سفر با پول بیت المال، اندازه همان تکرار حضرت ماه گفتن و نی ساندیس در چشم این و آن کردن هم نبود، وقتی می فهمند  سفره جای دگر پهن است، به یکباره میراث دار شهدا شده و می خواهند ارث پدر را با زور چماق قلم از ملت بستانند که غلط کردید که ان مرد پیاده شده از اسب قدرت را همچنان محبوب می دانید، ای بی بصیرتان او را منفور بدانید! همانگونه که هتاکان میکروفن به دست و قلم فروش منفور می دانند.

از همین رو امروز باید تمام قامت برای امثال محمد قوچانی ها و احمد زید آبادی‌ها ایستاد و کلاه از سر برداشت که چه مرد بودند که نه با پول بیت المال نیویورک رفته و نه دست بوسی کردند و کتاب هایشان را … از همان اول تکلیفشان روشن بود، همچو آفتاب پرست رنگ عوض نمی کردند، خوشا به غیرت شان و اف بر روزنامه نگاری که قلم را می کند مایه حقارت و هر روز، روزی خود را با قلم تکان دادن مطالبه می کنند.

اف بر آنان که تا سفره پهن بود، ملق ها در برابر آن مرد پاک نشده از انحراف می زند و فردا روز که قدرت از کف داد، نعره‌ها بر آوردند که مگر اینجا همچو نیویورک که من گردش ها در آن کردم، بی صاحب است؟!

اف بر آنان که حضرت ماه را می خواهند تا نان ببرند و اف بر آنان که بنده این و آنند و افسار قلم خود را به دست ندارند.

اف بر آنان که خون پدر را بر چهره زدشان می کشند تا خود را سرخ و زیبا نشان دهند…

اف بر آنانی که اصول شان مراتب چاکری بجا آوردن برای صاحبان قدرت ان هم (بماند) است…

اف بر آنان که حضرت ماه از زبان و قلمشان نمی افتد ولی بر کلام و اندرز او کر و لالند…

و اف بر تاجران خون و وای اگر آن خون، خون پدر باشد…

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: