تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ - ۱۷:۴۴ کد مطلب 73098

روزان و قانون مجرم شناخته شدند

اعضای هیات منصفه مطبوعات، روزنامه های روزان و قانون را با اکثریت آرا مجرم شناختند.

به گزارش میدان ۷۲، سخنگوی هیات منصفه مطبوعات روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: دادگاه مطبوعات امروز برای رسیدگی به اتهامات روزنامه های قانون و روزان به ترتیب در شعبه هشت و سه دادگاه کیفری یک استان تهران و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات تشکیل شد.

علی اکبر کساییان با بیان اینکه رسیدگی به پرونده روزنامه قانون با دو اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و افترا تشکیل شد، افزود: اعضای هیات منصفه مطبوعات با اکثریت آرا، روزنامه قانون را با اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مجرم شناخت.

به گفته وی، اما این روزنامه با اتهام افترا مجرم شناخته نشد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات ادامه داد: قاضی حسین اصغرزاده ریاست شعبه هشت دادگاه کیفری یک استان تهران نیز مسوولیت رسیدگی به پرونده روزنامه قانون را بر عهده داشت و اعضای هیات منصفه مطبوعات، با اکثریت آرا این روزنامه را مستحق تخفیف دانست.

کساییان اتهام روزنامه روزان را نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان کرد و گفت: این روزنامه با اکثریت آرای هیات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشده است.

وی با بیان اینکه دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم شاکی پرونده روزنامه روزان بوده، افزود: جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه سه دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: