تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ - ۰۸:۰۰ کد مطلب 83816

دیدگاه/ فاطمه رهنورد؛

لاف اعتدال

سخن راندن از اعتدال بسیار شیرین است و برای همه دلنشین، اما عمل بدان بسی دشوار. به نظر می رسد ما امروز با دو برداشت از اعتدال در جامعه مواجهیم که من آنها را اعتدال سنتزی یا دیالکتیک و اعتدال رئالیست نام می نهم. هرگاه در جامعه دو گروه مخالف و ضد یکدیگر (به مثابه تز و آنتی تز) وجود داشته باشند که بی وقفه در حال پیکارند تا هرکدام دیگری را کنار زند، اعتدال سنتزی پرده از چهره گشود، گفتمانی جدید به راه می اندازند.

میدان ۷۲/ فاطمه رهنورد: سخن راندن از اعتدال بسیار شیرین است و برای همه دلنشین، اما عمل بدان بسی دشوار. به نظر می رسد ما امروز با دو برداشت از اعتدال در جامعه مواجهیم که من آنها را اعتدال سنتزی یا دیالکتیک و اعتدال رئالیست نام می نهم. هرگاه در جامعه دو گروه مخالف و ضد یکدیگر (به مثابه تز و آنتی تز) وجود داشته باشند که بی وقفه در حال پیکارند تا هرکدام دیگری را کنار زند، اعتدال سنتزی پرده از چهره گشود، گفتمانی جدید به راه می اندازند و تمام مشکلات جامعه را محصول نزاع این دو گروه معرفی می نماید.

این سبک اعتدال با نوعی محافظه کاری، تمام توان خود را به کار می گیرد تا از رهگذر شکاف موجود بین دو گروه رقیب به قدرت برسد. این رویکرد به اعتدال هیچ تعریف پیشینی از اعتدال ارائه نمی دهد و تمام هویتش مرهون وجود دو گروه رقیب است و فارغ از آنها هویتی ندارد. هدف آن رسیدن به قدرت است و تاکتیکش مقصر جلوه دادن گروه های معارض و برچسب زدن به آنها. اما اعتدال رئالیست اعتدالی است که فارق از بود و نبود دوئالیزم سیاسی، تعریفی از عدل و اعتدال ارائه می دهد و به آنها به دیده ابزاری برای رسیدن به قدرت نمی نگرد.

از این روی رسالت خود را تابع شرایط دو قطبی جامعه نمی بیند و همواره دغدغه عدل و اعتدال اجتماعی و مساوات است و تاکتیکش سازش ناپذیری با اربابان زر و زور. اعتدال برای اینکه خط خود را از افراط و تفریط جدا کند نیازمند معیار است. اعتدال سنتیزی معیاری پسینی دارد و همیشه حیث اثباتی خود را در سلب و نفی دو گروه درگیر می کاود، و به همین دلیل است که دائما یکی به میخ و یکی به نعل می زند. اما اعتدال رئالیستی، معیاری پیشینی دارد و بدون لحاظ رقیبان معیار را ارائه می دهد.

اگر فهرستی از اقدامات و موضع گیری های اعتدال نوع اول تهیه کنیم به عیان خواهیم دید، برخی در مقابل برخی دیگر می ایستد و آنچه زمانی نفی شده بود، زمانی دیگر اثبات می شود. اما اعتدال نوع دوم همیشه از انسجام درونی برخوردار بوده و هیچگاه بین گفتار و کردار آن شکافی به چشم نمی خورد. امام ما مصداق تمام عیار اعتدال رئالیستی است. هدف او در سراسر عمر مبارکش بسط عدالت اجتماعی در بستر جامعه اسلامی بوده است. او معیار اعتدال را عقلانیت می دانست و دین را تنها ضامن دستیابی به آن معرفی می نمود. ایستادگی او در برابر غرب و شرق یا گفتمان چپ و راست به این دلیل بود که هیچ کدام به بسط عدالت اجتماعی منجر نمی شد و زمینه تعالی و رشد همه جانبه انسان ها را فراهم نمی ساخت. لذا نسخه دیگری پیچید و مبتنی بر انسان شناسی دینی معیار حقیقی اعتدال را روشن ساخت. بنابراین خط امام خود معیاری است برای شناخت خط اعتدال، و باید به هوش باشیم مبادا به نام اعتدال از خط اعتدال دور شویم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: