تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۳ - ۲۳:۲۵ کد مطلب 84871

هزینه میلیونی عضویت ایران در سازمان های بی خودی بین المللی چند است؟!

یکی از اقدامات معمول و متداول وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، عضویت در سازمانها و نهادهای بین المللی مهم و مرتبط با فعالیت های آنهاست. این سازمانها نیز برای گذران فعالیت روزمره خود، اقدام به تصویب و دریافت حق عضویت می کنند که یکی از شرایط عضویت در آنها، پرداخت همین مبلغ است.

سرویس اقتصادی میدان ۷۲/ به نقل از مسیر آنلاین، یکی از اقدامات معمول و متداول وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، عضویت در سازمانها و نهادهای بین المللی مهم و مرتبط با فعالیت های آنهاست. این سازمانها نیز برای گذران فعالیت روزمره خود، اقدام به تصویب و دریافت حق عضویت می کنند که یکی از شرایط عضویت در آنها، پرداخت همین مبلغ است.

هیئت دولت نیز به روال هر ساله، در ایام پاییز و اواخر سال میلادی، اقدام به تصویب و ابلاغ مبالغ مورد نیاز جهت عضویت دستگاههای اجرایی در این سازمانها می کند که امسال نیز این موضوع، تکرار شده است و هیئت وزیران به پیشنهاد شماره ۸۷۸۹۱/۲۶۷۱۰ مورخ ۶ مهرماه سال ۹۴ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی تصویب کرد:

۱ – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵ میلادی) را به شرح جداول پیوست ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۳-۱۰۷۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداخت کند.

۲ – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه یادشده به موقع پرداخت گردد.

۳ – وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه کند.

بررسی این جدول، نکات جالب و قابل توجهی را مشخص می کند که از جمله آن، پرداخت حدود ۲۵۰ هزار دلار کمک داوطلبانه به برخی سازمانهای دولتی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، رقم های سنگین عضویت در سازمانهایی چون اوپک و سازمان بین المللی انرژی اتمی یا فائو، رقم های نازل عضویت در اتحادیه هایی چون مبارزه با سرطان و عضویت وزارت کار در دانشگاه فناوری اسلامی داکا را می توان مورد اشاره قرار داد.

ردیف نام سازمان یا مجمع بین المللی

دستگاه اجرائی طرف عضویت

مبلغ حق عضویت سال۱۳۹۴
۱ سازمان اسلامی آموزشی،علمی و فرهنگی (آیسسکو) وزارت آموزش و پرورش ۷۵۳۵۰۹ دلار
۲ اتحادیه پستی جهانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۲۰۸۸۵۰ فرانک سوئیس
۳ اتحادیه بین المللی مخابرات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۱۸۰۰۰ فرانک سوئیس
۴ سازمان جهانی گمرکی(شورایهمکاری گمرکی) وزارت امور اقتصادی و دارایی(گمرک ایران) ۳۹۱۹۰ یورو
۵ سازمان ملل متحد وزارت امور خارجه ۱۹۴۵۷۳۰۹ دلار
۶ مرکز جنوب وزارت امور خارجه ۲۴۲۰۰ فرانک سوئیس
۷ گروه ۷۷ و چین وزارت امور خارجه ۵۰۰۰ دلار ( کمکداوطلبانه)
۸ برنامه عمران ملل متحد وزارت امور خارجه ۱۰۰۰۰ دلار (کمکداوطلبانه)
۹ برنامه جهانی غذا وزارت امور خارجه صفر
۱۰ سازمان همکاری اقتصادی (اکو( وزارت امور خارجه ۸۴۹۲۶۱ دلار)حق السهم(
۱۱ سازمان منع تولید سلاح هایشیمیائی وزارت امور خارجه ۲۳۴۹۶۴ یورو
۱۲ گروه ۱۵ وزارت امور خارجه ۲۵۰۰۰ دلار
۱۳ سازمان همکاریهای )کنفرانس(اسلامی+ صندوق همبستگی اسلامی وزارت امور خارجه )۱۷۹۳۰۰۰+۶۹۳۰۰( =۱۸۶۲۳۰۰ دلار
۱۴ کمیته بین المللی صلیب سرخ وزارت امور خارجه ۵۰۰۰۰ فرانک سوئیس (کمک –داوطلبانه(
۱۵ سازمان مشورتی حقوقیآسیایی و آفریقایی وزارت امور خارجه ۱۳۷۰۵ دلار
۱۶ دیوان داوری لاهه وزارت امور خارجه ۵۳۶۰ یورو
۱۷ مؤسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی وزارت امور خارجه ۲۰۲۴۰ یورو
۱۸ آژانس بین المللی انرژی اتمی وزارت امور خارجه ۹۵۳۱۵۹ یورو + ۱۳۵۱۵۸دلار

۱۹
موسسه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی وزارت امور خارجه ۱۱۶۲۴ دلار

۲۰
مجمع آسیایی بو –آ -ئو وزارت امور خارجه صفر

۲۱
اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند وزارت امور خارجه ۲۴۰۰۰ دلار

۲۲
گروه هشت کشور درحال توسعه) گروه دی –۸( وزارت امور خارجه ۱۲۰۳۹۵ یورو

۲۳
سازمان جهانی تجارت وزارت امور خارجه – وزارت صنعت معدن و تجارت ۲۹۳۲۵ فران سوئیس

۲۴
سازمان جهانی بهداشت +برنامه تحقیقات بیماریهایگرمسیری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (۱۶۵۳۶۲۰ + ۳۰۰۰) +۱۶۸۳۶۲۰ دلار

۲۵
صندوق ملل متحد برای کودکان )یونیسف( وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۵۳۵۰۰ دلار )کمکداوطلبانه(

۲۶
اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۴۰۸۰ دلار

۲۷
صندوق جمعیت ملل متحد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۶۰۰۰۰ دلار(کمکداوطلبانه)

۲۸
سازمان بین المللی کار وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی ۱۳۵۴۹۳۱فرانک سوئیس

۲۹
دانشگاه فناوری اسلامی داکا (وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی( وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی ۲۴۵۵۲۰ دلار

۳۰
سازمان خواربار و کشاورزی مللمتحد(فائو) وزارت جهاد کشاورزی ۶۷۹۰۰۱ یورو+۹۲۳۵۵۲دلار

۳۱
سازمان جهانی بهداشت دام وزارت جهاد کشاورزی
)سازمان دامپزشکی کشور)
۱۸۸۵۵ یورو

۳۲
کنوانسیون بین المللی مبارزه بابیابان زایی وزارت جهاد کشاورزی
)سازمان جنگلها و مراتع کشور(
۲۶۸۲۱ یورو

۳۵
پروتکل ایمنی زیستی وزارت جهاد کشاورزی ۱۵۰۵۰ فرانک سوئیس

۳۶
سازمان بین المللی هواپیمائیکشوری(ایکائو) وزارت راه و شهرسازی
)سازمان هواپیمائی کشوری(
۹۳۹۶۰ دلار

۳۷
سازمان جهانی هواشناسی وزارت راه و شهرسازی
)سازمان هواشناسی کشوری(
۲۲۸۳۷۵ فرانک سوئیس

۳۸
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۱۷۵۷۵ دلار

۳۹
نظام ترجیحات تجاری بین کشورهایدرحال توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۵۰۰۰ دلار

۴۰
مرکز اسلامی توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۲۶۵۰۰ دلار

۴۱
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگیملل متحد )یونسکو( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۴۹۹۸۰۶ دلار+۵۷۵۷۴۲دلار

۴۲
مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی) ارسیکا( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
)سازمان فرهنگ وارتباطاتاسلامی(
۲۵۴۶۷۸ دلار

۴۳
مؤسسه فرهنگی اکو وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
)سازمان فرهنگ وارتباطاتاسلامی(
۱۷۱۵۰۰ دلار

۴۴
مجمع فقه اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
)سازمان فرهنگ وارتباطاتاسلامی(
۱۵۶۷۵۰ دلار

۴۵
سازمان پلیس جنایی بین المللی)اینترپول( وزارت کشور
)نیروی انتظامی(
۱۰۴۱۵۰ یورو

۴۶
سازمان بین المللی مهاجرت وزارت کشور ۱۷۰۳۷۵ فرانک سوئیس

۴۷
کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) وزارت نفت ۲۰۰۰۰۰۰ یورو

۴۹
مرکزآموزشی وتحقیقات اقتصادیاجتماعی وآماری کشورهایاسلامی(وابسته به سازمانکنفرانس اسلامی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
)مرکز آمار ایران(
۱۹۱۰۱۵ دلار

۵۰
سازمان بهره وری آسیایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
)سازمان ملی بهره وری(
۴۵۷۶۳۸ دلار

۵۱
سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ۱۲۲۸۳۲ فرانک سوئیس

۵۲
سازمان بین المللی اندازه شناسیقانونی سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ۵۶۰۰۰ یورو

۵۳
کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ۵۵۹۰۰ فرانک سوئیس

۵۴
انجمن جهانی هسته ای سازمان انرژی اتمی ۱۲۷۰۸ پوند انگلیس

۵۵
کنوانسیون پاریس برای حمایت ازمالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴۵۵۷۹ فرانک سوئیس

۵۶
سازمان جهانی مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق عضویت ندارد

۵۷
موافقتنامه و پروتکل مادرید درخصوص ثبت بین المللیعلائم(سیستم مادرید) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق عضویت ندارد

۵۸
کنوانسیون تالابها (رامسر) سازمان حفاظت محیطزیست ۱۷۳۷۳ فرانک سوئیس

۵۹
برنامه محیط زیست سازمان مللمتحد (یونپ) سازمان حفاظت محیطزیست ۶۰۰۰۰ دلار (کمک داوطلبانه)

۶۰
پروتکل مونترال تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن سازمان حفاظت محیطزیست ۱۵۱۷۶ دلار

۶۱
کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن سازمان حفاظت محیطزیست ۲۱۴۰ دلار

۶۲
کنوانسیون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست ۵۴۵۴۳ دلار

۶۳
کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوا سازمان حفاظت محیطزیست ۶۳۷۴۰ یورو

۶۴
کنوانسیون تجارت بین الملل گونههای گیاهی و جانوری در خطرانقراض سازمان حفاظت محیطزیست ۲۲۰۰۱ دلار

۶۵
کنوانسیون بازل برای کنترل نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها سازمان حفاظت محیطزیست ۲۱۵۴۳ دلار

۶۶
پروتکل کیوتو برای تغییر آب و هوا سازمان حفاظت محیطزیست ۳۴۳۷۹ یورو

۶۷
کنوانسیون حفاظت از گونه هایمهاجر وحشی سازمان حفاظت محیطزیست ۱۸۵۰۱ یورو

۶۸
سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی – راپمی )کنوانسیونکویت( سازمان حفاظت محیطزیست ۱۶۰۰۰۰ دینار کویت

۶۹
کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر)کنوانسیون تهران( سازمان حفاظت محیطزیست ۷۲۰۰۰ دلار

۷۰
کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های پایدار سازمان حفاظت محیطزیست ۲۴۰۰۴ دلار

۷۱
سازمان جهانی جهانگردی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ۷۰۲۷۹ یورو

۷۲
مرکز بین المللی مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی(ایکروم) سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ۱۳۴۶۱ یورو

۷۳
کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی وطبیعی جهان(صندوق میراث جهانی( سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ۱۱۶۲۳ دلار

۷۴
کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی ناملموس (صندوق حفظ میراثمعنوی) سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

۱۱۶۲۳ دلار

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: