تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ - ۱۴:۲۴ کد مطلب 87618

انعقاد قرار داد زیر سم اسب های مارکوس آئورلیوس

در حالی که غربی ها به شدت نگران نفوذ و اقتدار منطقه ای ایران به ویژه توسعه عمق راهبردی ایران در عراق و سوریه می باشند، انعقاد قرارداد در روم و در زیر سایه سم اسب مارکوس آئورلیوس که در زمان او بخشی از حوزه عراق و شام از پارت ها ( ایران ) جدا شد، حامل چه پیامی می تواند باشد ؟!

رضا سراج طی یادداشتی در کانال شخصی اش با اشاره به سفر روحانی به ایتالیا و استقبال از وی در شهرداری.

ایشان در موزه  capitoline شهرداری روم و در زیر سم اسب‌های مارکوس آئورلیوس آنتونیوس مشغول انعقاد قرار داد با میزبان خود شدند.

♦️ این اقدام آقای روحانی را از سه منظر می توان تحلیل کرد:
۱  غفلت ایشان و کم اطلاعی مشاورانشان از تاریخ
۲  تصمیم سازی جریان نفوذ
۳  معنادار بودن و حامل پیام بودن این اقدام

♦️ مارکوس آئورلیوس از امپراطوران روم بود که نقش برجسته ای در آخرین دوره جنگ های روم علیه پارت ها
( ایرانی ها ) داشت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: