تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ - ۰۲:۱۸ کد مطلب 95036

کالاهای غیرضروری که رسما به ایران وارد شد + جدول

تعرفه شرح تعرفه واردات در سال ۹۴ وزن (کیلوگرم) واردات در سال ۹۴ ارزش دلاری ۱۰۱۲۹۱۰ اسب برای مسابقه ۱۲۱۸۷۰ ۴۲۲۵۰۸۳ ۲۰۱۲۰۱۰ گوشت ران گاو از نوع با استخوان تازه یاسردکرده ۶۲۸۳۸۴ ۲۷۱۳۱۴۸ ۲۰۱۲۰۳۰ گوشت سردست و سینه از نوع گاو بااستخوان تازه یاسرد کرده ۳۳۸۹۶۰۴ ۱۴۳۶۷۸۶۳ ۲۰۲۲۰۱۰ گوشت ران از نوع گاو بااستخوان منجمد […]

تعرفه

شرح تعرفه

واردات در سال ۹۴

وزن (کیلوگرم)

واردات در سال ۹۴

ارزش دلاری

۱۰۱۲۹۱۰

اسب برای مسابقه

۱۲۱۸۷۰

۴۲۲۵۰۸۳

۲۰۱۲۰۱۰

گوشت ران گاو از نوع با استخوان تازه یاسردکرده

۶۲۸۳۸۴

۲۷۱۳۱۴۸

۲۰۱۲۰۳۰

گوشت سردست و سینه از نوع گاو بااستخوان تازه یاسرد کرده

۳۳۸۹۶۰۴

۱۴۳۶۷۸۶۳

۲۰۲۲۰۱۰

گوشت ران از نوع گاو بااستخوان منجمد

۵۲۹۱۰

۲۲۷۲۰۳

۲۰۲۲۰۳۰

گوشت سردست وسینه گاو از نوع بااستخوان منجمد

۵۳۱۳۲۲

۱۹۸۳۲۰۶

۲۰۲۳۰۱۰

گوشت ران ازنوع گاو بی‌استخوان منجمد

۸۳۴۶۸۰۵

۳۶۴۵۳۱۵۲

۲۰۲۳۰۳۰

گوشت سردست و سینه از نوع گاو بااستخوان تازه یاسرد کرده

۹۰۰۴۰۶

۳۴۳۴۶۱۴

۲۰۲۳۰۹۰

سایر قطعات بی‌استخوان منجمداز نوع گاو

۸۴۳۸۳۲۴۸

۳۵۵۶۳۲۵۰۵

۲۰۳۳۰۳۰

سایر قطعات بی‌استخوان منجمداز نوع گاو

۱۰۰۰۵۹

۳۷۹۸۷۸

۲۰۴۱۰۰۰

لاشه و شقه بره، تازه یا سرد کرده

۶۸۷۸۳۹

۳۹۸۷۶۷۵

۲۰۴۲۱۰۰

لاشه و شقه حیوا نات از نوع گوسفند (باستثنای بره) تازه یا سرد کرده

۲۵۱۸۳۴

۱۵۱۷۳۶۴

۲۰۴۲۲۰۰

سایر قطعات به صورت با استخوان از گوشت‌های نوع گوسفند، تازه یا سرد کرده

۶۲۵۳۰۰

۳۴۲۵۶۸۵

۲۰۴۴۲۰۰

سایر قطعات گوشت‌های از نوع گوسفند، منجمد به صورت با استخوان

۳۱۵۱۸۱

۱۷۸۰۱۳۲

۳۰۱۱۱۰۰

ماهی‌های زنده زینتی آب شیرین

۶۶۳۶۷

۱۴۱۹۵۶۰

۳۰۲۱۴۰۰

ماهی سالمون اقیانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهی سالمون دانوب (Huchohucho) تازه یا سردکرده باستثنای جگر ماهی، ک تخم ماهی

۷۵۶۵۰

۵۲۹۳۶۲

۳۰۲۱۹۰۰

سایر خانواده ماهی آزاد و قزل آلا (باستثنای ۳۰۲۱۱، ۳۰۲۱۳، ۳۰۲۱۴) تازه یا سردکرده باستثنای جگر ماهی، ک تخم ماهی

۱۰۷۶

۸۰۶۹

۳۰۲۳۹۰۰

سایر ماهی‌های تن، تازه یا سرد کرده که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

۱۴۰۰

۷۹۳۸

۳۰۲۷۱۰۰

تیلاپیا (Oreochromis spp.) باستثنای جگر ماهی، تخم ماهی

۹۲۶۴۰

۲۹۵۵۸۳

۳۰۴۶۱۰۰

تیلاپیا (Oreochromis spp) فیله منجمد

۱۱۰۵۴۲۶۴

۴۶۹۲۹۹۰۴

۴۰۲۲۱۹۰

شیر وخامه شیر به شکل ریزدانه یا به هر شکل جامد دیگر غیر مذکور

۱۱۰۱۰۰

۶۴۵۵۹۱

۴۰۳۹۰۱۰

فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار غیر از ردیف ۴۰۳۱۰۱۰

۱۱

۴۵۰

۴۰۳۹۰۹۰

دوغ، شیر وخامه بسته بندی شده کفیر و سایر شیرهاوخامه های تخمیرشده… به استثنای فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار

۷۴۹۹

۱۲۲۰۴

۴۰۴۱۰۰۰

آب پنیر و آب پنیر تغییریافته، حتی تغلیظ شده یا حاوی ماده شیرین کننده

۳۴۷۰۹۸۰

۱۲۰۸۸۴۰۹

۴۰۴۹۰۰۰

محصولات متشکل از اجزا ء طبیعی تشکیل دهنده شیر، غیر مذکور یا مشمول درجای دیگر

۳۶۰۰۰۰

۷۳۷۵۷۹

۴۰۵۱۰۲۰

کره بسته بندی شده به صورت بسته‌های بیش از ۵۰۰ گرم

۴۳۸۲۹۹۷۵

۱۷۸۳۵۳۵۴۶

۴۰۵۹۰۰۰

موا دچرب وروغنهای مشتق شده ازشیر (باستثنای کره وخمیرهای لبنیبرای مالیدن روی نان)

۲۵

۱۳۱

۴۰۶۹۰۰۰

سایرپنیر هاکه در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

۶۹۵

۲۴۴۳

۴۰۸۹۱۰۰

تخم پرندگان، خشک کرده، بدون پوست

۱۶۵۰۰

۱۱۰۱۴۴

۴۱۰۰۰۱۰

ژله، رویال، بره موم و زهر زنبور عسل

۱۰۰

۱۵۷۷۲

۶۰۱۱۰۹۰

سایر اجزای زعفران باستثنای پیاز زعفران در حال نمو یاگل دادن

۱۴۵۳۴۷۵

۲۵۴۲۰۹۹

۶۰۱۲۰۰۰

انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ریشه و ساقه های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی

۵۳۸۹۸۹

۱۱۰۹۰۶۳

۶۰۲۱۰۱۰

لاکی بامبو

۱۰۵۰۰

۱۳۲۶۶

۶۰۲۱۰۹۰

سایر قلمه‌های ریشه نکرده وپیوند بجز لاکی بامبو

۲۳۷۳

۲۵۰۲۴

۶۰۲۲۰۰۰

درخت، بوته، درختچه و درختچه های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده

۶۳۷۳۲

۴۲۰۱۹

۶۰۲۴۰۰۰

درختچه گل رز (Rose)، حتی پیوندزده

۱۸۶۷۰

۳۲۵۰۷۷

۶۳۲۳۹۰۰

سایر پتوها و زیراندازهای سفری

۱۴۱

۵۹۸

۷۰۱۱۰۰۰

بذر سیب زمینی

۶۸۷۳۲۰

۱۲۳۴۵۳۷

۷۱۰۴۰۰۰

ذرت شیرین نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ زده

۹۵۵۶۵۷۶

۸۳۵۵۹۶۲

۷۱۳۲۰۰۰

نخود رسمی غلاف کنده، خشک کرده حتی پوست کنده

۲۰۹۰۱۵۳۸

۱۸۴۴۳۹۷۳

۷۱۳۲۰۱۰

لپه

۲۰۶۲۱۳۰

۱۵۲۱۳۲۲

۷۱۳۲۰۹۰

سایر سبزیجات غلافدار خشک شده حتی پوست کنده یا لپه شده بجز لپه

۲۰۱۰۸۱۲۰

۱۴۵۸۵۵۹۱

۷۱۳۳۱۰۰

لوبیا از گونه های (Uigna Mllugo Hepper ((Wilezek L or L Radiara vigna خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده

۲۴۰۰۰

۲۱۶۵۸

۷۱۳۳۲۰۰

ک لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis) خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا لپه شده

۱۹۵۰۱۲۸

۲۲۹۴۰۵۴

۷۱۳۳۳۰۰

لوبیا رسمی، همچنین لوبیای سفید (Phadealus Vulgaris)

۹۲۰۰۰

۱۰۷۴۶۷

۷۱۳۳۳۱۰

لوبیا چیتی

۵۱۹۴۲۱۳

۶۳۵۳۷۶۱

۷۱۳۳۳۹۰

لوبیای سفید (Phadealus Vulgaris)

۲۸۹۸۳۶

۲۶۰۶۱۷

۷۱۳۳۹۰۰

سایر سبزیجات غلافدار خشک باستثنای انوع لوبیا، نخودفرنگی‌ها، خشک، غلاف کنده، پوست کنده، لپه شده

۲۱۹۱۷۰۶

۲۰۱۹۸۵۵

۷۱۳۴۰۰۰

عدس (Lentil) خشک، غلاف کنده، حتی پوست کنده یا شده

۹۰۸۳۲۵۸۴

۱۰۳۹۱۳۸۹۳

۷۱۳۹۰۰۰

سبزیجات غلافدار، غلاف کنده، خشک کرده، که در جای دیگری مذکور یا مشمول نباشد

۴۲۶۸۱۹

۵۲۹۹۲۱

۸۰۲۱۲۰۰

بادا م بدون پوست، تازه یا خشک کرده

۱۷۴۰۰

۸۷۰۰۰

۸۰۲۵۱۰۰

پسته‌ها با پوست تازه یا خشک

۶۰۰۰

۵۴۰۰۰

۸۰۲۵۲۱۰

مغز پسته تازه یا خشک

۴۲۸۰

۷۳۸۳۰

۸۰۴۱۰۹۰

سایر خرماهای غیرمذکور در جای دیگر تازه یاخشک کرده

۴۰

۱۰۰

۸۱۰۹۰۹۰

سایرمیوه ها، تازه که مذکور نبوده است

۳۹۰۶۴۰

۷۳۳۶۳۱

۸۱۳۴۰۰۰

سایر میوه‌های خشک کرده که درجای دیگری مذکور یا مشمول نباشند

۱۷۰۰۰

۲۱۶۰۰

۹۰۲۳۰۱۰

چای کیسه ای (Tea Bag)

۷۷۱۴

۲۳۱۴۲

۹۰۲۳۰۹۰

چای سیاه (تخمیرشده) وجزئا تخمیرشده به جز چای کیسه‌ای در بسته‌های کمتراز ۳ کیلوگرم

۳۹۲۶۵۲

۱۷۱۱۴۰۰

۹۰۴۱۱۱۰

فلفل خردنشده ونسابیده دربسته بندی آماده شده برای خرده فروشی

۶۳۹۴۷

۴۲۳۵۶۳

۹۱۰۱۱۱۰

زنجبیل خرد نشده وسابیده نشده در بسته بندی آماده برای خرده فروشی

۳۱۰۰۰

۳۵۳۸۴

۹۱۰۲۰۹۰

زعفران دربسته بندی بیش از ۳۰ گرم

۴

۶۲۴۰

۹۱۰۳۰۲۰

زرد چوبه به صورت کوبیده دربسته بندیهای غیرخرده فروشی

۳۰۰۰۰

۳۰۸۱۱

۹۱۰۳۰۹۰

زردچوبه بجز ردیف‌های ۹۱۰۳۰۱۰ و ۹۱۰۳۰۲۰

۱۳۱۶۲۲۸۶

۱۷۴۴۱۸۳۸

۱۱۰۸۱۳۰۰

فکول سیب زمینی

۱۱۲۰۰۰

۶۵۹۲۳

۱۵۲۱۹۰۱۰

موم زنبور عسل

۶۱۶۶۸

۴۲۸۲۷۸

۱۷۰۱۱۱۰۰

شکر تصفیه نشده بدون اضافه کردن مواد خوشبو کننده یا مواد رنگ کننده از نیشکر

۲۷۷۳۴۵۶۷۴

۸۷۰۷۴۸۱۴

۱۷۰۱۹۹۰۰

قند وشکر تصفیه شده غیر مذکور در جای دیگر آماده مصرف

۲۲۳۴۰۵۴۳۷

۸۴۳۳۹۳۳۶

۱۷۰۴۱۰۰۰

آدامس (Chewinggum) حتی پوشیده شده از قند و شکر

۱۱۷۵۳۶

۱۲۱۹۴۵

۱۷۰۴۹۰۰۰

شیرینی (همچنین شکلات سفید)، بدون کاکائو، که در جای دیگری مذکور نباشد

۱۲۴۲۵۴۰

۱۴۵۲۰۲۸

۱۸۰۶۳۲۰۰

شکلات، غیره، حاوی کاکائو، به صورت بلوک (block)، تخته، میله یا قلم، پرنشده به وزن کمتراز ۲ کیلوگرم

۹۹۵۵۰

۲۷۵۵۸۱

۱۹۰۱۱۰۰۰

فرآورده ها برای تغذیه کودکان، که برای خرده فروشی بسته بندی شده باشد، از آرد و غیره

۱۰۸۰۰

۹۹۰۵۲

۱۹۰۱۲۰۰۰

مخلوط و خمیرها برای تهیه محصولات خبازی، نان شیرینی سازی یا بیسکویت سازی شماره ۵۱۹

۱۳۸۶۰۱

۱۱۸۴۲۹

۱۹۰۴۱۰۰۰

فرآورده های غلات که با عمل پف کردن یا تفت دادن به دست آمده باشند.

۳۳۴۱۶۰

۷۶۷۵۴۶

۱۹۰۴۹۰۰۰

سایر فراورده‌ها براساس غلات پیش پخته یا اماده شده به نحوی دیگر که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشند

۱۶۴۳۰۲

۲۹۸۰۸۷

۱۹۰۵۱۰۰۰

نان خشک و ترد (Crispbread)، موسوم به «کنکه بروت» (knackebrot)

۲۰۰

۲۴۸۳

۱۹۰۵۳۱۰۰

بیسکویت‌هایی که به آنها مواد شیرین کننده افزوده اند

۴۰۱۲۲۰

۷۶۰۲۱۷

۱۹۰۵۳۲۰۰

ویفل ها و ویفرها

۳۲۵۱۳۳

۴۰۶۱۵۷

۱۹۰۵۹۰۹۰

سایر نان ها، غیره، فطیر، خمیر برای لاک و مهر و خمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکور در جای دیگر

۶۹۸۷۴

۶۸۴۴۶

۲۰۰۱۹۰۰۰

سایر سبزیجات، میوه‌ها وسایر اجزاء خوراکی نباتات، آماده یا محفوظ شده در سرکه یا جوهر سرکه بغیر از خیار و خیار ریز (خیار ترشی)

۱۷۷۸۰۰

۴۷۱۱۳۰

۲۰۰۵۷۰۰۰

زیتون، محفوظ شده به جز در سرکه یا درجوهر سرکه، یخ نزده

۱۴۵۱۷

۱۷۴۸۹

۲۰۰۶۰۰۰۰

سبزیجات، میوه، میوه های سخت پوست، پوست میوه، و سایر اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده یا متبلور).

۱۶۹۰۰

۲۱۲۲۵

۲۰۰۷۱۰۱۰

کپوره و پوره کنسانتره میوه های گرمسیری هموژنیزه (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و لیچی)

۸۶۶۵۶۹۳

۱۲۳۸۴۲۴۱

۲۰۰۷۱۰۹۰

فرآورده‌های هموژنیزه بجز پوره و پوره کنسانتره میوه‌های گرمسیری

۲۲۱۷۹

۲۳۷۴۳

۲۰۰۷۹۱۰۰

مرکبات

۲۷۵

۲۱۸۸

۲۰۰۷۹۹۹۰

مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه یا با افزودن قند غیرمذکوردرجای دیگرغیر هموژنیزه

۴۲۵۸۲۴۴

۱۹۷۴۲۱۸

۲۰۰۸۱۹۰۰

سایر، همچنین مخلوطها شامل میوه‌های سخت پوست وسایر دانه‌ها

۴۳۹۵۴۰۰

۱۵۰۹۸۱۶۲

۲۰۰۸۳۰۰۰

مرکبات، آماده یامحفوظ شده (باستثنای آنها که مشمول شماره ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ می‌باشند)

۹۷۹۷۰۵۱

۸۳۹۷۰۶۱

۲۰۰۸۷۰۰۰

هلو، شلیل وشفتا لو، آماده شده یامحفوظ شده (باستثنای شماره تعرفه ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷)

۵۰۲۸۴۹۳

۴۹۸۰۶۹۰

۲۰۰۹۱۹۰۰

سایر آب پرتقال بغیر از نوع یخ زده ویخ نزده با یک مقیاس بریکس از ۲۰ تجاوز نکند

۴۰۵۲۲۲۱

۶۱۲۴۴۶۲

۲۰۰۹۳۹۰۰

آب هریک ازمرکبات دیگر به تنهایی با مقیاس بریکس بیش از ۲۰

۵۰۶۴۸۹

۶۸۴۴۵۹

۲۰۰۹۶۱۰۰

آب انگور بایک مقیاس بریکس که از ۳۰ تجاوز نکند

۱۱۰۱۱

۴۳۲۴

۲۰۰۹۷۹۰۰

آب سیب با مقیاس بریکس بیش از ۲۰

۲۵۷۵۶۴

۷۷۳۴۳۵

۲۰۰۹۹۰۰۰

مخلوط آب میوه وسبزیجات، تخمیرنشده، که به آن الکل افزوده نشده باشد

۱۵۸۶۱

۸۰۱۸

۲۰۲۳۰۹۰۰

سایر قطعات بی‌استخوان منجمداز نوع گاو

۲۰۸۷۱۶۴

۸۶۶۲۲۹۷

۲۱۰۳۲۰۰۰

کچاپ گوجه فرنگی (Tomato ketchup) و سایر سس های گوجه فرنگی

۱۸۳۶۵۵

۱۰۷۸۰۹

۲۱۰۴۱۰۰۰

سوپ و آبگوشت و فرآورده های مربوط به آنها

۲۹۴۵۸

۳۴۰۱۳

۲۱۰۶۹۰۸۰

مکمل غذایی

۵۷۷۱۷۱۰

۱۳۵۶۳۶۸۷۱

۲۱۰۶۹۰۸۵

آدامس بدون قند

۱۲۰۷۸۸۵

۴۳۴۶۶۵۷

۲۲۰۱۹۰۰۰

سایر آبهای شیرین نشده، یخ و برف

۹۱۵۱۶

۳۷۱۱۶

۲۲۰۲۱۰۰۰

آب (همچنین آبهای معدنی و گازدار شده)، که به آن قند، شیرین کننده…، افزوده شده باشد

۵۹۴۲۲

۲۲۹۴۶

۲۲۰۲۹۰۱۰

مکمل‌های غذایی مایع (نوشیدنی)

۲۲۰۴۵۲

۱۶۰۸۰۱

۲۲۰۲۹۰۹۰

سایر نوشابه‌های غیر الکلی بجز مکمل‌های غذایی مایع

۲۶۲۲۴۸۱

۱۴۷۰۴۵۸

۲۲۰۹۰۰۰۰

سرکه خوراکی و بدل سرکه خوراکی که از جوهر سرکه بدست می‌آید

۵۷۰۶۶۲

۵۹۴۰۰۸

۲۳۰۸۰۰۰۰

مواد نباتی تفاله‌های نباتی آخال محصولات نباتی بهم فشرده شکل حبه گلوله برای تغذیه حیوا نات غیرمذکور

۲۱۰۰۰

۱۷۲۴۲

۲۳۰۹۱۰۰۰

فرآورده‌های غذائی برای سگ یا گربه، بسته بندی شده برای خرده فروشی

۱۳۰۴۰۱۴

۲۰۷۲۱۸۸

۲۴۰۱۲۰۰۰

توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ‌های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد

۶۰۷۵۱۰۱

۴۲۶۱۹۹۹۳

۲۴۰۱۳۰۰۰

آخال توتون و تنباکو

۲۹۷۰۱۰

۱۶۵۹۳۴

۲۵۰۱۰۰۳۰

نمک تغییریافته برای مصارف صنعتی (شامل خالص شده)

۱۸۸۰۸۹

۲۰۹۷۰۲

۲۵۱۳۱۰۰۰

سنگ پا (pumicestone)

۱۸۴۴۳

۳۲۷۹۸

Let’s block ads! (Why?)

منبع: مشرق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: